Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з української діалектології: ознайомити з основними поняттями, поглибити знання про різні форми існування мови та їх взаємодію; надати знання про територіальні діалекти української мови, їх фонетичні, граматичні та лексичні особливості, про просторову варіативність; формувати навички практичного аналізу діалектних явищ; використовувати набуті знання у пізнавальній та професійній діяльності в галузі гуманітарних наук та власній науково-дослідницькій діяльності.

Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з української діалектології: ознайомити з основними поняттями, поглибити знання про різні форми існування мови та їх взаємодію; надати знання про територіальні діалекти української мови, їх фонетичні, граматичні та лексичні особливості, про просторову варіативність; формувати навички практичного аналізу діалектних явищ; використовувати набуті знання у пізнавальній та професійній діяльності в галузі гуманітарних наук та власній науково-дослідницькій діяльності.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу – підготовка компетентного вчителя української мови, спроможного вирішувати складні професійні завдання, розв’язувати комплексні проблеми в освітній і науковій галузях, пов’язані з закономірностями розвитку, функціонування і дослідження мови; інтегруватися у світовий освітній простір через вивчення й осмислення здобутків лінгвістичної науки. 

Метою курсу є ознайомити здобувачів із сучасними проблемними питаннями досліджень української мови, навчити давати власну оцінку наукової думки, готувати наукові повідомлення, узагальнюючи дослідження мовознавців; формувати у студентів здатність аналізувати й порівнювати результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців у розробці модерних напрямів лінгвістичної науки; здатність використовувати набуті знання з дисципліни у пізнавальній та професійній діяльності в галузі гуманітарних наук й власній науково-дослідницькій діяльності.

 

Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з української діалектології: ознайомити з основними поняттями, поглибити знання про різні форми існування мови та їх взаємодію; надати знання про територіальні діалекти української мови, їх фонетичні, граматичні та лексичні особливості, про просторову варіативність; формувати навички практичного аналізу діалектних явищ; використовувати набуті знання у пізнавальній та професійній діяльності в галузі гуманітарних наук та власній науково-дослідницькій діяльності.

Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з української діалектології: ознайомити з основними поняттями, поглибити знання про різні форми існування мови та їх взаємодію; надати знання про територіальні діалекти української мови, їх фонетичні, граматичні та лексичні особливості, про просторову варіативність; формувати навички практичного аналізу діалектних явищ; використовувати набуті знання у пізнавальній та професійній діяльності в галузі гуманітарних наук та власній науково-дослідницькій діяльності.

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей на основі систематизованого викладу питань із таких розділів мовознавчої науки, як лексикологія, фразеологія, морфеміка, дериватологія та морфологія, основних відомостей про історію та походження української мови, її діалектне членування та стилістичну диференціацію.

Мета курсу – підготовка компетентного вчителя української мови, спроможного вирішувати складні професійні завдання, розв’язувати комплексні проблеми в освітній і науковій галузях, пов’язані з закономірностями розвитку, функціонування і дослідження мови; інтегруватися у світовий освітній простір через вивчення й осмислення здобутків лінгвістичної науки. 

Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей на основі систематизованого викладу питань із таких розділів мовознавчої науки, як лексикологія, фразеологія, морфеміка, дериватологія та морфологія, основних відомостей про історію та походження української мови, її діалектне членування та стилістичну диференціацію.

Мета  курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу – вивчити основні науково-теоретичні й мовно-прагматичні засади оформлення наукових текстів різних жанрів, сформувати компетенції усної та писемної наукової комунікації українською літературною мовою.

Мета курсу – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі мовознавства, пов’язані з закономірностями таких мовних підсистем, як фонетикаорфоепіяграфіка та орфографія, а також із питаннями історії і походження української мови, її діалектного членування і стилістичної диференціації.

Мета курсу – вивчити основні концепції теорії мовленнєвого впливу і  комунікативної взаємодії, оволодіти засобами ефективного й успішного мовного спілкування. Завдання: сформувати компетенції, спрямовані на здатність ефективного використання мови як засобу спілкування і впливу, здатність до толерантно і безконфліктного комунікування з різноманітною аудиторією, здатність розрізняти приховані мовні впливи та протистояти їм.

Мета курсу - сформувати у здобувачів вищої освіти компетентності застосування  сучасних комп’ютерних технологій обробки природної мови у філологічних дослідженнях системами інформаційного пошуку, перекладу, аналізу, а також проєктування та організації мовної і текстової інформації в машинних фондах, базах даних, що забезпечить їм конкурентоспроможний потенціал у професійній діяльності.

Метою курсу є формування у студентів загальних і фахових компетентностей, які забезпечать глибоке розуміння мовних закономірностей, що визначають структуру і функціювання мовної системи в минулому й теперішньому, дозволяють орієнтуватися у змінах української мови на сучасному етапі та деякою мірою прогнозувати шляхи і напрямки її розвитку в майбутньому.

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей  на основі вивчення закономірностей розвитку, функціонування та використання власних назв, з'ясування правописних особливостей апелятивних і пропріативних лексичних одиниць сучасної української мови.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу – формувати фахові компетентності: вивчити загальні процеси розвитку, вдосконалення, збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм упродовж всього її історичного періоду.

Мета курсу – формування у магістрів лінгвістичних компетентностей на основі вивчення загальнотеоретичних питань ономастики, визначення меж онімізації та апелятивації, встановлення основних закономірностей розвитку й функціонування онімів у структурі мови.

Метою курсу є формування загальних і фахових компетентностей, які забезпечать глибоке розуміння мовних закономірностей, що визначають структуру і функціювання мовної системи в минулому й теперішньому, дозволяють орієнтуватися у змінах української мови на сучасному етапі та деякою мірою прогнозувати шляхи і напрямки її розвитку в майбутньому.

Мета курсу – формування в студентів фахових компетентностей: опираючись на базові знання, студенти мають змогу аналізувати мовні явища, що засвідчені орфографічно та в діахронному аспекті. Використання на заняттях елементів ономастики збагачує світогляд студентів, навчає їх оцінювати досягнення українського народу з найдавніших часів і до наших днів. 

Мета курсу - систематизація, поглиблення та спеціалізація системи лінгвістичних знань про основні фонетико-лексичні, граматичні явища мови; формування багатостороннього підходу до розуміння процесів функціонування мови і нерозривності як єдиного цілого комплексу "мова - мовлення".

Мета курсу – сформувати у студентів-філологів фахові компетентності: вивчити загальні процеси розвитку, вдосконалення, збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних і правописних норм протягом усього її історичного періоду.

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл. 

Мета курсу – формувати фахові компетентності: вивчити загальні процеси розвитку, вдосконалення, збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм упродовж всього її історичного періоду.

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей  на основі вивчення закономірностей розвитку, функціонування та використання власних назв, з'ясування правописних особливостей апелятивних і пропріативних лексичних одиниць сучасної української мови.

Мета курсу – формування у студентів фахових компетентностей: дотримання ними науково-практичних рекомендацій щодо правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення у різних сферах суспільної комунакації і вдосконалення культури усного й писемного мовлення. 

Метою курсу є формування загальних і фахових компетентностей, які забезпечать глибоке розуміння мовних закономірностей, що визначають структуру і функціювання мовної системи в минулому й теперішньому, дозволяють орієнтуватися у змінах української мови на сучасному етапі та деякою мірою прогнозувати шляхи і напрямки її розвитку в майбутньому.

Мета курсу полягає у формуванні фахових компетентностей у магістрів: ознайомлення з арсеналом методів і прийомів успішного навчання української мови не тільки у загальноосвітній школі, а й у профільній ланці, зокрема гімназії, ліцеї, коледжі, уміннями й навичками їх творчо застосувати.

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл. 

Мета – вивчити та засвоїти на теоретичному й практичному рівнях морфологічні особливості сучасної української літературної мови, а також набуття необхідних компетентностей:  спроможність осмислити частини мови і принципи їх класифікації;  здатність демонструвати знання проблем поділу слів на частини мови,визначати категоріальну семантику, морфологічні ознаки, синтаксичну роль частин мови.

Метою курсу є оволодіння студентами систематизованими знаннями про політику як вид людської діяльності, її закономірності, поняття і категорії, з’ясування історії виникнення і розвитку політичних уявлень, ідей, переконань, теорій та концепцій, опанування категоріальним апаратом соціології, формування практичних навичок аналізу соціальних явищ і процесів, проведення соціологічних досліджень, ґрунтовне вивчення особливостей соціального життя та взаємодії людей між собою.

Мета: формування умінь  і навичок досконалого володіння українською  літературною мовою у професійній сфері, підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови; вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання; набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів, опанування основ науково-технічного перекладу; розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні. Формування компетентностей: здатність спілкуватися діловою мовою як усно, так і письмово; оформляти офіційні документи різних жанрів; можливості використання ділового мовлення у професійній діяльності.

Мета курсу – виявлення та засвоєння основних теоретичних відомостей та практичних вмінь із морфології синтаксису сучасної української мови, а також набуття студентами необхідних фахових компетентностей.

Мета навчальної дисципліни – забезпечити фахову підготовку майбутніх філологів із синтаксису сучасної української мови; допомогти студентам з’ясувати закономірності будови синтаксичних одиниць (словосполучення, простого та складного речення) і правила їх використання; сформувати високий рівень їхньої пунктуаційної грамотності та необхідні компетентності, виробити у студентів навички синтаксичного аналізу словосполучень і різних типів речень, а також виховувати соціально відповідальну, національно свідому, духовно багату мовну особистість.

 

 

.