Мета курсу – вивчити загальні процеси розвитку, вдосконалення, збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм упродовж усього її історичного періоду, з’ясувати специфіку становлення літературної мови в Україні та закономірності її розвитку від появи пам’яток до сучасного періоду.

Мета курсу – формувати професійні компетентності майбутніх учителів української мови, здатних розв’язувати типові завдання для організації та провадження освітньої діяльності в закладах загальної середньої освіти базового рівня, що передбачає застосування положень і методів мовознавчої науки, зокрема таких її розділів, як синтаксис та пунктуація.

Мета курсу – підготувати студентів-магістрантів до проходження педагогічної практики і майбутньої професійної діяльності – викладання мовознавчих курсів у вищій школі та освітніх закладах нового типу.

Мета курсу – вивчити історію зародження слов'янської писемності та її важливості для розвитку слов'янських мов, особливості фонетичних процесів та граматики старослов'янської мови.  

Мета курсу – вивчити історію зародження слов'янської писемності та її важливості для розвитку слов'янських мов, особливості фонетичних процесів та граматики старослов'янської мови.  .

Мета курсу - формувати в майбутніх учителів стійкі теоретичні знання і відповідні вміння та навички їх реалізації в професійній діяльності, що здійснюється насамперед під час вивчення курсу сучасної української літературної мови як основної навчальної дисципліни.  

Метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, формування комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Мета курсу  формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей на основі розширення знань про основні етапи розвитку вітчизняного мовознавства; вироблення вмінь давати повну, цілісну картину вивчення окремих галузей українського мовознавства.

Мета курсу – систематизація, поглиблення та спеціалізація системи лінгвістичних знань про основні фонетико-лексичні, граматичні явища мови; формування багатостороннього підходу до розуміння процесів функціонування мови і нерозривності як єдиного цілого комплексу "мова – мовлення".

Метою курсу є формування умінь аналізувати мовні явища як об’єктивацію багатофакторної діяльності людини; засвоєння інформації про зміст, проблеми і методи сучасної психолінгвістики; теорію мовленнєвої діяльності,  її структуру та механізми; поняття філогенезу мови та онтогенезу мовлення.

Мета – активізувати вивчений матеріал та глибоко засвоїти його, виробити у здобувачів вищої освіти уміння і навички характеризувати різні лінгвістичні одиниці, застосовувати лінгвістичний розбір на всіх етапах вивчення української мови у загальноосвітніх закладах.

Метою курсу є формування у майбутніх здобувачів освіти певних знань і умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки та аудіовізуальної грамотності, а також набуття необхідних фахових компетентностей щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистісному становленні людини.

 

Мета – активізувати вивчений матеріал та глибоко засвоїти його, виробити у здобувачів вищої освіти уміння і навички характеризувати різні лінгвістичні одиниці, застосовувати лінгвістичний розбір на всіх етапах вивчення української мови у загальноосвітніх закладах.

Мета курсу  формування в здобувачів вищої освіти цілісного наукового уявлення про еволюцію фонетичної системи і граматичної будови української та польської мов як засобу повсякденної комунікації в різні історичні періоди.

Мета курсу - сформувати у здобувачів вищої освіти компетентності застосування  сучасних комп’ютерних технологій обробки природної мови у філологічних дослідженнях системами інформаційного пошуку, перекладу, аналізу, а також проєктування та організації мовної і текстової інформації в машинних фондах, базах даних, що забезпечить їм конкурентоспроможний потенціал у професійній діяльності.

Мета навчальної дисципліни – розкрити найголовніші та найактуальніші проблеми лінгводидактики, з’ясувати сутність понять «технологія навчання», «конструювання уроку рідної мови», «проектування»; навчити студентів вибудовувати аспектні уроки та уроки розвитку зв’язного мовлення, аналізувати урок рідної мови.

Мета курсу – вивчити загальні процеси розвитку, вдосконалення, збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм упродовж усього її історичного періоду, з’ясувати специфіку становлення літературної мови в Україні та закономірності її розвитку від появи пам’яток до сучасного періоду.

Метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, формування комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Мета курсу – вивчити основні концепції теорії мовленнєвого впливу і  комунікативної взаємодії, оволодіти засобами ефективного й успішного мовного спілкування. Сформувати в здобувачів вищої освіти компетенції, спрямовані на здатність ефективного використання мови як засобу спілкування і впливу, здатність до толерантно і безконфліктного комунікування з різноманітною аудиторією, здатність розрізняти приховані мовні впливи та протистояти їм.

Мета навчальної дисципліни – забезпечити фахову підготовку майбутніх філологів із синтаксису сучасної української мови; допомогти студентам з’ясувати закономірності будови синтаксичних одиниць (словосполучення, простого та складного речення) і правила їх використання; сформувати високий рівень їхньої пунктуаційної грамотності та необхідні компетентності, виробити у студентів навички синтаксичного аналізу словосполучень і різних типів речень, а також виховувати соціально відповідальну, національно свідому, духовно багату мовну особистість.

Мета курсу – вивчити та засвоїти на теоретичному й практичному рівнях морфологічні особливості сучасної української літературної мови, а також набуття необхідних компетентностей:  спроможність осмислити частини мови і принципи їх класифікації;  здатність демонструвати знання проблем поділу слів на частини мови,визначати категоріальну семантику, морфологічні ознаки, синтаксичну роль частин мови.

Курс покликаний завершувати загальнометодологічну підготовку студентів-філологів, зокрема магістрантів. Дисципліна інкорпорує наявні знання про кожен окремий рівень у динамічну системну модель прикладного спрямування, яка дозволяє виміряти й описати природу мови, а також демонструє міждисциплінарні зв’язки мовознавства з усіма сферами наукового пошуку.

Мета курсу – вивчити та засвоїти на теоретичному й практичному рівнях морфологічні особливості сучасної української літературної мови, а також набуття необхідних компетентностей:  спроможність осмислити частини мови і принципи їх класифікації;  здатність демонструвати знання проблем поділу слів на частини мови,визначати категоріальну семантику, морфологічні ознаки, синтаксичну роль частин мови.

Мета курсу – вивчити та засвоїти на теоретичному й практичному рівнях морфологічні особливості сучасної української літературної мови, а також набуття необхідних компетентностей:  спроможність осмислити частини мови і принципи їх класифікації;  здатність демонструвати знання проблем поділу слів на частини мови,визначати категоріальну семантику, морфологічні ознаки, синтаксичну роль частин мови.

Мета курсу – підготовка компетентного вчителя української мови, спроможного вирішувати складні професійні завдання, розв’язувати комплексні проблеми в освітній і науковій галузях, пов’язані з закономірностями розвитку, функціонування і дослідження мови; інтегруватися у світовий освітній простір через вивчення й осмислення здобутків лінгвістичної науки. 

Мета курсу – формування фахових компетентностей у студентів:  дотримання ними науково-практичних рекомендацій щодо правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення у різних сферах суспільної комунакації і вдосконалення культури усного й писемного мовлення. 
 

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей на основі систематизованого викладу питань із таких розділів мовознавчої науки, як лексикологія, фразеологія, морфеміка, дериватологія та морфологія, основних відомостей про історію та походження української мови, її діалектне членування та стилістичну диференціацію.

Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей на основі систематизованого викладу питань із таких розділів мовознавчої науки, як лексикологія, фразеологія, морфеміка та дериватологія, основних відомостей про історію та походження української мови, її діалектне членування та стилістичну диференціацію.

Мета  курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу - сформувати у здобувачів вищої освіти компетентності застосування  сучасних комп’ютерних технологій обробки природної мови у філологічних дослідженнях системами інформаційного пошуку, перекладу, аналізу, а також проєктування та організації мовної і текстової інформації в машинних фондах, базах даних, що забезпечить їм конкурентоспроможний потенціал у професійній діяльності.

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл. 

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей  на основі вивчення закономірностей розвитку, функціонування та використання власних назв, з'ясування правописних особливостей апелятивних і пропріативних лексичних одиниць сучасної української мови.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу – формувати фахові компетентності: вивчити загальні процеси розвитку, вдосконалення, збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм упродовж всього її історичного періоду.

Мета курсу – формування у магістрів лінгвістичних компетентностей на основі вивчення загальнотеоретичних питань ономастики, визначення меж онімізації та апелятивації, встановлення основних закономірностей розвитку й функціонування онімів у структурі мови.

Мета курсу – формування в студентів фахових компетентностей: опираючись на базові знання, студенти мають змогу аналізувати мовні явища, що засвідчені орфографічно та в діахронному аспекті. Використання на заняттях елементів ономастики збагачує світогляд студентів, навчає їх оцінювати досягнення українського народу з найдавніших часів і до наших днів. 

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл. 

Мета курсу – формувати фахові компетентності: вивчити загальні процеси розвитку, вдосконалення, збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм упродовж всього її історичного періоду.

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей  на основі вивчення закономірностей розвитку, функціонування та використання власних назв, з'ясування правописних особливостей апелятивних і пропріативних лексичних одиниць сучасної української мови.

Мета курсу – формування у студентів фахових компетентностей: дотримання ними науково-практичних рекомендацій щодо правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення у різних сферах суспільної комунакації і вдосконалення культури усного й писемного мовлення. 

Мета курсу полягає у формуванні фахових компетентностей у магістрів: ознайомлення з арсеналом методів і прийомів успішного навчання української мови не тільки у загальноосвітній школі, а й у профільній ланці, зокрема гімназії, ліцеї, коледжі, уміннями й навичками їх творчо застосувати.

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл. 

Мета – вивчити та засвоїти на теоретичному й практичному рівнях морфологічні особливості сучасної української літературної мови, а також набуття необхідних компетентностей:  спроможність осмислити частини мови і принципи їх класифікації;  здатність демонструвати знання проблем поділу слів на частини мови,визначати категоріальну семантику, морфологічні ознаки, синтаксичну роль частин мови.

Мета: формування умінь  і навичок досконалого володіння українською  літературною мовою у професійній сфері, підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови; вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання; набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів, опанування основ науково-технічного перекладу; розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні. Формування компетентностей: здатність спілкуватися діловою мовою як усно, так і письмово; оформляти офіційні документи різних жанрів; можливості використання ділового мовлення у професійній діяльності.

Мета курсу – виявлення та засвоєння основних теоретичних відомостей та практичних вмінь із морфології синтаксису сучасної української мови, а також набуття студентами необхідних фахових компетентностей.

Мета навчальної дисципліни – забезпечити фахову підготовку майбутніх філологів із синтаксису сучасної української мови; допомогти студентам з’ясувати закономірності будови синтаксичних одиниць (словосполучення, простого та складного речення) і правила їх використання; сформувати високий рівень їхньої пунктуаційної грамотності та необхідні компетентності, виробити у студентів навички синтаксичного аналізу словосполучень і різних типів речень, а також виховувати соціально відповідальну, національно свідому, духовно багату мовну особистість.

 

 

.