Мета курсу – формування професійної компетентності, опанування знаннями про принципи, методи і методичні прийоми, інтерактивні технології навчання народознавства, усвідомлення специфіки різних типів уроків народознавства, оволодіння методикою їх проведення, засвоєння форм і методів організації позакласної роботи з народознавства.

 

 

Мета курсу - ознайомити студентів з основними етапами розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини ХХ століття, проблемами дослідження української белетристики доби «розстріляного Відродження» та соцреалізму, понятійним апаратом та основними проблемами найновіших літературно-теоретичних досліджень даного періоду.

Мета курсу – ознайомлення з наукою про сутність, специфіку художньої літератури як мистецтва слова, про засоби, методи її вивчення, параметри оцінки літературного твору та формування професійної компетентності.

 

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж X–XІХ століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що протягом кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж XXVIII століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що упродовж кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж X–XІХ століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що протягом кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Мета курсу – вивчення української літератури ХІХ століття передбачає глибоке ознайомлення майбутніх вчителів з найяскравішими постатями в літературному процесі. Він передбачає також всебічне студіювання конкретних художніх текстів, насамперед мистецьки повноцінних та освоєння основних компетентностей. 

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета - ознайомити студентів з феноменом усної народної творчості, її специфікою, жанровою системою, поетикою жанрів.

Мета курсу – формування основних педагогічних компетентностей та оволодіння методикою навчання української літератури як процесом вивчення української літератури в загальноосвітніх закладах різних типів, системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках літератури та в позакласній діяльності вчителя й учнів.

Мета курсу – дати студентам необхідні знання про особливості розвитку української літературної критики; ознайомити з естетичними принципами створення літературних текстів, умовами їх функціонування та критеріями оцінки; забезпечити знання необхідної термінології та методики критичного аналізу художнього твору.

Мета курсу – формування професійної компетентності; ознайомлення студентів з основними  проблемами літературного краєзнавства; допомогти студентам в оволодінні основними ознаками літературного краєзнавства, осмисленні історії рідного краю, його духовного життя, національних традицій; з’ясування місця та ролі митців слова свого краю.

Мета курсу – формування основних педагогічних компетентностей та оволодіння методикою навчання української літератури як процесом вивчення української літератури в загальноосвітніх закладах різних типів, системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках літератури та в позакласній діяльності вчителя й учнів.

Метою курсу є ознайомлення з основними проблемами сучасної методології літературознавчих студій, понятійним апаратом та основними проблемами найновіших літературно-теоретичних досліджень. У процесі вивчення дисципліни студенти мають оволодіти термінологічним апаратом сучасного літературознавства, навчитися розпізнавати та застосовувати на практиці різні літературознавчі методології відповідно до поставлених завдань, здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів з використанням опанованого теоретичного матеріалу.

Мета курсу  формування основних педагогічних компетентностей та оволодіння методикою навчання української літератури як процесом вивчення української літератури в загальноосвітніх закладах різних типів, системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках літератури та в позакласній діяльності вчителя й учнів.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсусформувати обсяг знань з українського дитинознавства. Курс сприяє формуванню у студентів знань і навичок, необхідних для діяльності вихователя дітей дошкільного віку, вчителя початкових класів, а також вчителя української мови, літератури та українознавства.

Мета курсу – формування основних педагогічних компетентностей та оволодіння методикою навчання української літератури як процесом вивчення української літератури в загальноосвітніх закладах різних типів, системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках літератури та в позакласній діяльності вчителя й учнів.

Мета курсу - розширення та поглиблення знань майбутніх фахівців про дитину у світоглядному космосі українців, формування професійної компетентності, виховання у студентів найкращих націоментальних інант.

 

Мета курсу  ознайомлення магістрантів із сучасним станом методики навчання української літератури в школі, аналіз реформи в системі середньої освіти, зокрема тенденції до профілізації старшої школи; формування уявлення про новітні технології навчання української літератури у старшій профільній школі; закріплення навичок проведення уроків української літератури у старшій профільній школі, формування професійної компетентності.

Метою курсу є розглянути стильові ознаки української літератури ХХ ст., простежити виявлення стильових ознак на рівні поетики конкретних творів та дати уявлення про еволюцію стилів, починаючи від раннього модернізму до постмодернізму. В центрі уваги будуть переважно прозові твори, і зокрема так звані «осьові» тексти, через які проявляються філософські, естетичні і структурні особливості різних стильових напрямків.