Мета курсу – формування професійної компетентності, опанування знаннями про принципи, методи і методичні прийоми, інтерактивні технології навчання народознавства, усвідомлення специфіки різних типів уроків народознавства, оволодіння методикою їх проведення, засвоєння форм і методів організації позакласної роботи з народознавства.

 

 

Мета курсу - ознайомити студентів з основними етапами розвитку української літератури першої половини ХХ століття, проблемами дослідження української белетристики доби «розстріляного Відродження» та соцреалізму, понятійним апаратом та основними проблемами найновіших літературно-теоретичних досліджень даного періоду.

Мета курсу – формувати професійну компетентність, дати цілісне уявлення про дитячу літературу як самостійне історико-літературне явище, ознайомити студентів із народнопоетичною творчістю для дітей, давньою, новою, новітньою українською дитячою літературою та кращими зразками світової літератури для дітей.

Мета курсу – ознайомлення з наукою про сутність, специфіку художньої літератури як мистецтва слова, про засоби, методи її вивчення, параметри оцінки літературного твору та формування професійної компетентності.

 

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж XXVIII століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що упродовж кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж X–XІХ століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що протягом кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Мета курсу – вивчення української літератури ХІХ століття передбачає глибоке ознайомлення майбутніх вчителів з найяскравішими постатями в літературному процесі. Він передбачає також всебічне студіювання конкретних художніх текстів, насамперед мистецьки повноцінних та освоєння основних компетентностей. 

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу – узагальнити розуміння майбутніми словесниками загальнолюдської та національної специфіки української літератури. Курсом передбачено глибоке ознайомлення майбутніх учителів з найяскравішими постатями в літературному процесі; всебічне студіювання конкретних художніх текстів, насамперед мистецьки повноцінних.

Мета курсу – формування основних педагогічних компетентностей та оволодіння методикою навчання української літератури як процесом вивчення української літератури в загальноосвітніх закладах різних типів, системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках літератури та в позакласній діяльності вчителя й учнів.

Мета курсу – передбачає оволодіння студентами філологічних спеціальностей теоретичними і практичними основами мистецтва аналізу тексту. Він готує студентів до засвоєння наступних навчальних дисциплін, пов’язаних з літературою, історією й теорією літератури, формує професійну компетентність.

Мета курсу – дати студентам необхідні знання про особливості розвитку української літературної критики; ознайомити з естетичними принципами створення літературних текстів, умовами їх функціонування та критеріями оцінки; забезпечити знання необхідної термінології та методики критичного аналізу художнього твору.

Мета курсу – ознайомлення студентів з етногенетичними процесами на території України, історичним досвідом її націє- та державотворення, етнографічним районуванням і етнічним складом, ментальністю, характером, антропологічними особливостями, своєрідними рисами традиційної народної культури; формування у них фахових компетентностей. 

 

Мета курсу - допомогти студентам в оволодінні основами мистецтва красномовства, сформувати комунікативну компетентність майбутнього педагога,  навчити володіти словом як універсальним інструментом спілкування, навчання, виховання і дії.

Мета курсу – формування професійної компетентності; ознайомлення студентів з основними  проблемами літературного краєзнавства; допомогти студентам в оволодінні основними ознаками літературного краєзнавства, осмисленні історії рідного краю, його духовного життя, національних традицій; з’ясування місця та ролі митців слова свого краю.

Мета курсу  формувати професійну компетентності, ознайомити студентів із історією розвитку та різними жанрами дитячого фольклору. У його межах розглядаються: «Календарно-обрядова творчість» та «Родинно-обрядова творчість». 

Метою і завданням навчальної дисципліни «Фольклор» є: – допомогти студентам простежити поетапне становлення духовного середовища українського народу; – з’ясувати роль усної народної творчості у формуванні світоглядних засад українців; – з’ясувати особливості функціонування фольклору на різних етапах розвитку; – вивчити жанрову систему і поетику фольклору; – опанувати методикою виконання різних жанрів фольклору України; – сформувати компетентність у майбутнього учителя української філології за збереження фольклорної пам‘яті нації.

Мета курсу – формування основних педагогічних компетентностей та оволодіння методикою навчання української літератури як процесом вивчення української літератури в загальноосвітніх закладах різних типів, системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках літератури та в позакласній діяльності вчителя й учнів.

Мета курсу  формувати професійну компетентність, дати цілісне уявлення про дитячу літературу як самостійне історико-літературне явище, ознайомити студентів із народнопоетичною творчістю для дітей, давньою, новою, новітньою українською дитячою літературою та кращими зразками світової літератури для дітей.

Метою курсу є ознайомлення з основними проблемами сучасної методології літературознавчих студій, понятійним апаратом та основними проблемами найновіших літературно-теоретичних досліджень. У процесі вивчення дисципліни студенти мають оволодіти термінологічним апаратом сучасного літературознавства, навчитися розпізнавати та застосовувати на практиці різні літературознавчі методології відповідно до поставлених завдань, здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів з використанням опанованого теоретичного матеріалу.

Мета курсу  формувати професійну компетентність, дати цілісне уявлення про дитячу літературу як самостійне історико-літературне явище, ознайомити студентів із народнопоетичною творчістю для дітей, давньою, новою, новітньою українською дитячою літературою та кращими зразками світової літератури для дітей.

Мета курсу – поглиблення знань магістрантів про основні методи, прийоми, технології викладання фольклору, оволодіння методикою проведення різних видів навчальних занять і позааудиторних заходів з фольклору у вищих навчальних закладах; формування в них загальних і професійних компетентностей.

Мета курсу  формування основних педагогічних компетентностей та оволодіння методикою навчання української літератури як процесом вивчення української літератури в загальноосвітніх закладах різних типів, системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках літератури та в позакласній діяльності вчителя й учнів.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж X–XІХ століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що протягом кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Мета курсусформувати обсяг знань з українського дитинознавства. Курс сприяє формуванню у студентів знань і навичок, необхідних для діяльності вихователя дітей дошкільного віку, вчителя початкових класів, а також вчителя української мови, літератури та українознавства.

Мета курсу – формування основних педагогічних компетентностей та оволодіння методикою навчання української літератури як процесом вивчення української літератури в загальноосвітніх закладах різних типів, системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках літератури та в позакласній діяльності вчителя й учнів.

Мета курсу - розширення та поглиблення знань майбутніх фахівців про дитину у світоглядному космосі українців, формування професійної компетентності, виховання у студентів найкращих націоментальних інант.

 

Мета курсу – вивчення основних напрямів модернізації змісту,форм і методів складових підсистем професійно-методичної підготовки майбутніх викладачів-словесників, формування професійної компетентності, ознайомлення з методичними аспектами викладання основних розділів теоретико- та історико-літературних курсів у ВНЗ.

Мета курсу  ознайомлення магістрантів із сучасним станом методики навчання української літератури в школі, аналіз реформи в системі середньої освіти, зокрема тенденції до профілізації старшої школи; формування уявлення про новітні технології навчання української літератури у старшій профільній школі; закріплення навичок проведення уроків української літератури у старшій профільній школі, формування професійної компетентності.

Мета курсу - формувати професійну компетентність, ознайомити студентів з поняттями «міф», «міфологія», «міфологема», «міфічний час», «міфічний простір». У межах курсу «Українська міфологія» розглядаються теми: «Міфологія календарно-обрядового циклу», «Боги праукраїнців», «Українська демонологія та магія», «Міфологія і література».

Мета курсу – розширити знання студентів про історію виникнення, сутність і класифікацію українознавчих свят, сформувати в них уміння визначати сучасний стан народної святково-обрядової культури, ознайомити студентів із науково-методичними основами підготовки та проведення українознавчих свят з учнями; сформувати в них фахові компетентності.

Метою курсу є розглянути стильові ознаки української літератури ХХ ст., простежити виявлення стильових ознак на рівні поетики конкретних творів та дати уявлення про еволюцію стилів, починаючи від раннього модернізму до постмодернізму. В центрі уваги будуть переважно прозові твори, і зокрема так звані «осьові» тексти, через які проявляються філософські, естетичні і структурні особливості різних стильових напрямків.