Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: ознайомити студентів з особливостями культури ділового мовлення, з мовними нормами у професійному мовленні, фаховою термінологією, мовним етикетом у діловому спілкуванні, а також теоретичними питаннями сучасної орфографії, пунктуації і документознавства.

Метою курсу є формувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.

Мета курсу – набуття студентами фахових  компетентностей: розуміння поняття про культуру мовлення як навчальну дисципліну; знання ознак мови і мовлення; володіння нормами української літературної мови, правилами мовного етикету; готовності постійно поглиблювати знання з української мови, збагачувати свій словник; здатність аналізувати своє і чуже мовлення щодо дотримання мовних норм.

Мета:  сформувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері, нормами сучасної української літературної мови; основними мовними засобами і прийомами нормування наукових текстів і ділової документації.

Метою курсу є сформувати у студентів навички володіння нормами літературної мови; правильного використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів; вільно користуватися різними функціональними стилями і їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; оперувати термінологією майбутньої спеціальності.

Метою курсу є формувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.

Мета курсу - формування професійної комунікативної компетентності, що передбачає здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних сферах комунікації

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: здатності практичного використання необхідних знань та вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, формування у процесі навчання української мови духовно багатої мовної особистості, яка вільно оперує всіма виражальними засобами мови.

 

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: здатності практичного використання необхідних мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності для отримання знань із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін.

Мета курсу – засвоїти теоретичні основи комунікативної девіатології, сформувати фахові компетентності: знання про сутність, природу, причини і типи комунікативних девіацій, виробити вмінь та навичок аналізу й усунення різнотипних девіацій.

Метою курсу є формування у студентів загальних і фахових компетентностей, які забезпечать розуміння системи теоретичних знань у галузі сучасної прикладної лінгвістики, що досліджує різні аспекти застосування лінгвістичних даних у різних сферах діяльності.

Мета курсу: надати студентам теоретичний матеріал з проблем літературного редагування текстів; ознайомити із структурою та законами побудови текстів різних жанрів; психологією читацького сприйняття текстів; навчити створювати тексти різних жанрів; аналізувати чужі тексти й готувати їх до друку, а для цього володіти логікою аналізу, методами обробки тексту; володіти технікою правки тексту, робити редакторський аналіз та редакторський висновок тексту.

Мета курсу: висвітлити основні етапи становлення та розвитку друкарства в світі та Україні; дослідити суспільно-політичні обставини, в яких розвивалися друкарська справа та інші видавничі процеси.