Мета курсу – набуття студентами мовленнєвої компетенції: здобуття знань з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

 

Метою курсу є вивчення польської мови та формування у студентів мовленнєвої компетенції, основу якої складають комунікативні вміння: озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу – формувати предметні компетентності: ознайомити студентів з художньо-естетичними явищами світового літературного процесу кінця ХІХ – ХХ ст., з’ясувати особливості розвитку літератури реалізму, натуралізму, модернізму, постмодернізму.

Мета курсу – підготовка спеціаліста, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми технологіями навчання та навичками їх практичного застосування, здатний до творчої діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Мета курсу – набуття здобувачами вищої освіти фахових компетентностей: вивчення особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості, ознайомлення із найважливішими відомостями про літературні напрями ХVІІ-ХХ століть (доба Класицизму, Романтизму, Критичного Реалізму, Натуралізму, Модернізму, Постмодернізму) та основними етапами життєвого шляху і творчої долі видатних митців країн Європи й Америки.

 

Мета курсу – підготовка спеціаліста, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми технологіями навчання та навичками їх практичного застосування, здатний до творчої діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення досягнень світової літератури, її специфіки як форми суспільної свідомості; ознайомлення з творчими методами та літературними напрямами (Античності та Середньовіччя).

Метою курсу є вивчення польської мови та формування у студентів мовленнєвої компетенції, основу якої складають комунікативні вміння: озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Метою курсу є вивчення польської мови та формування у студентів мовленнєвої компетенції, основу якої складають комунікативні вміння: озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу – набуття студентами мовленнєвої компетенції, базою якої є комунікативні вміння: знання з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Метою курсу є вивчення польської мови та здобуття мовленнєвої компетенції, базою якої є комунікативні вміння; озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Метою курсу є вивчення польської мови та формування у студентів мовленнєвої компетенції, основу якої складають комунікативні вміння: озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення досягнень світової літератури, її специфіки як форми суспільної свідомості; ознайомлення з творчими методами та літературними напрямами (Античності та Середньовіччя).

Мета курсу – набуття здобувачами вищої освіти фахових компетентностей: вивчення особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості, ознайомлення із найважливішими відомостями про літературні напрями ХІХ-ХХ століть (доба Романтизму, Критичного Реалізму, Натуралізму, Модернізму, Постмодернізму) та основними етапами життєвого шляху і творчої долі видатних митців країн Європи.

 

Мета курсу  забезпечити набуття студентами фахових компетенцій: всебічне вивчення, порівняння та співвіднесення мовних одиниць, засобів їх поєднання і функціонування в словосполученнях й реченнях польської та української мов.

Метою курсу є вивчення польської мови та здобуття мовленнєвої компетенції, базою якої є комунікативні вміння; озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу – набуття студентами загальних та фахових компетентностей: вивчення теоретичних проблем так званої внутрішньої та зовнішньої лексикології, формування навичок аналізу лексичних одиниць і їх уживання в текстах різних стилів й жанрів.

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості, ознайомлення із найважливішими відомостями про літературні напрями ХІХ-ХХ століть (доба Романтизму, Критичного Реалізму,  Натуралізму, Модернізму, Постмодернізму) та основними етапами життєвого шляху і творчої долі видатних митців країн Європи й Америки.

Мета курсу – підготовка спеціаліста, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми технологіями навчання та навичками їх практичного застосування, здатний до творчої діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення; залучення студентів до вивчення усної народної творчості, розуміння особливостей фольклору як форми суспільної свідомості певного етносу, формування естетичного смаку, високої загальної культури; з’ясування значення та особливостей розвитку польського фольклору як скарбниці духовної культури польського народу.

Мета курсу – набуття студентами загальних та фахових компетентностей: вивчення теоретичних проблем так званої внутрішньої та зовнішньої лексикології, формування навичок аналізу лексичних одиниць і їх уживання в текстах різних стилів й жанрів. 

Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з літератури: вивчення особливостей розвитку зарубіжної літератури XVII-XVIII століття, розкриття специфіки естетичних систем Бароко, Класицизму та Просвітництва, ознайомлення з життєвим шляхом  та творчим доробком видатних митців даного періоду.

Мета курсу – формувати у здобувачів вищої освіти загальні та фахові компетентності з літератури: вивчення особливостей розвитку зарубіжної літератури XIX століття, розкриття специфіки естетичних систем Романтизму та  Реалізму, ознайомлення з життєвим шляхом  та творчим доробком видатних митців даного періоду.

Мета курсу –  ознайомлення магістрантів із основними творами дитячої зарубіжної літератури, їх ґрунтовне дослідження, контекстуальний аналіз, розкриття  художньо-естетичних особливостей, гуманістичного світогляду; вміння самостійно аналізувати та формувати у студентів уявлення про життєві долі дитячих зарубіжних письменників; засвоєння студентами основних літературознавчих  термінів і понять; виховання національної свідомості, почуття толерантності та поваги до культурних надбань інших народів.

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення досягнень літератури Англії, ознайомлення з найважливішими відомостями про творчі методи та літературні напрями, життєвим шляхом і творчою долею письменників.

Метою курсу є формування в магістрантів таких компетентностей, як фахові, комунікативні, емоційно-розвиваючі, лінгвістичні, освітні, виховні та соціокультурні; ознайомлення з досягненнями в галузі дитячої літератури.

 

Мета курсу – формувати загальні та предметні компетентності в студентів-філологів: ознайомлення з найважливішими досягненнями світової літератури доби Романтизму і Реалізму, з основними етапами життєвого шляху і творчої долі видатних митців країн Європи й США в означені літературні періоди, місцем і значенням кожного твору в доробку митця та в літературному процесі взагалі.

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення досягнень світової літератури, її специфіки як форми суспільної свідомості; ознайомлення з творчими методами та літературними напрямами (Античності, Середньовіччя та Відродження).

Метою курсу є вивчення студентами первісної та слов’янської міфології, жанрів усної народної творчості, поглиблення навичок фольклорного аналізу тексту; поглиблення та розширення знань про культурні явища і традиції минулого обох народів, зіставлення їх, встановлення зв’язків між фольклором та художньою літературою, естетикою, філософією, психологією.

 

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості, ознайомлення із найважливішими відомостями про літературні напрями ХІХ-ХХ століть у країнах Європи й Америки.

Метою курсу є вивчення польської мови та формування у студентів мовленнєвої компетенції, основу якої складають комунікативні вміння: озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу – набуття студентами предметних компетенцій: вивчення закономірностей світового літературного процесу XX-ХХІ століття, своєрідності розвитку літературного процесу різних національних літератур, поглиблення знання з теорії літератури та вміння аналізувати й інтерпретувати художні твори в контексті сучасних літературознавчих наукових тенденцій.

Мета педагогічної практики – формування в студентів фахових компетентностей: закріплення і поглиблення теоретичних знань з польської мови та методики її навчання у школі, набутих за час навчання в університеті, вироблення навичок й умінь використовувати їх практично.

Мета курсу: формування у студентів уявлення про літературний розвиток учнів, ознайомлення їх із різноманітними методами та прийомами викладання зарубіжної літератури, інноваційними підходами, специфікою художньої літератури як мистецтва слова, критеріями оцінки будь-якого літературного явища.

Мета курсу – опанування студентами досягнень польської  літератури, вивчення особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості; ознайомлення з найважливішими відомостями про творчі методи та літературні напрямки, основними етапами життєвого і творчого шляху видатних письменників Польщі, місцем і значенням кожного твору в доробку митця та в літературному процесі від Середньовіччя до Сентименталізму, з дослідженнями літературознавців, взаємозв’язками із зарубіжноюї та українською літературами.

Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з  дисципліни: вивчення  етапів розвитку методики; ознайомлення із сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном; розкриття суті складових частин і засобів сучасної методики як науки; формуванння під час практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідних для плідної роботи в галузі навчання іноземних мов.

 

Мета курсу – набуття студентами мовленнєвої компетенції, базою якої є комунікативні вміння; знання з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

 

Мета курсу – формувати фахові компетентності: ознайомити студентів з художньо-естетичними явищами світового літературного процесу кінця ХІХ–ХХ ст., з’ясувати особливості розвитку літератури реалізму, натуралізму, модернізму, постмодернізму. 

Мета курсу – набуття студентами мовленнєвої компетенції, базою якої є комунікативні вміння: знання з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу – набуття студентами мовленнєвої компетенції, базою якої є комунікативні вміння: знання з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу – набуття студентами мовленнєвої компетенції: здобуття знань з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

 

Метою курсу є вивчення польської мови та формування у студентів мовленнєвої компетенції, основу якої складають комунікативні вміння: озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості, ознайомлення із найважливішими відомостями про літературні напрями ХІХ-ХХ століть (доба Романтизму, Критичного Реалізму,  Натуралізму, Модернізму, Постмодернізму) та основними етапами життєвого шляху і творчої долі видатних митців країн Європи й Америки.

Мета курсу – формування в здобувачів вищої освіти предметних компетенцій: розкриття закономірностей світового літературного процесу XX-ХХІ століття, своєрідність розвитку літературного процесу різних національних літератур, поглибити знання з теорії літератури та вміння аналізувати та інтерпретувати художні твори в контексті сучасних літературознавчих наукових тенденцій.


Метою курсу є зіставлення еволюційних тенденцій національних літератур, вивченні безпосередніх та опосередкованих взаємин між ними, опис і аналіз схожих та відмінних рис; розкриття внутрішніх закономірностей літературних явищ, опис та аналіз літературних феноменів; вивчення генетико-контактних зв’язків і типологічних збігів у національних літературах; з’ясування національної своєрідності окремих літератур. 

Метою курсу є зіставлення еволюційних тенденцій національних літератур, вивченні безпосередніх та опосередкованих взаємин між ними, опис і аналіз схожих та відмінних рис; розкриття внутрішніх закономірностей літературних явищ, опис та аналіз літературних феноменів; вивчення генетико-контактних зв’язків і типологічних збігів у національних літературах; з’ясування національної своєрідності окремих літератур. 

Метою курсу є зіставлення еволюційних тенденцій національних літератур, вивченні безпосередніх та опосередкованих взаємин між ними, опис і аналіз схожих та відмінних рис; розкриття внутрішніх закономірностей літературних явищ, опис та аналіз літературних феноменів; вивчення генетико-контактних зв’язків і типологічних збігів у національних літературах; з’ясування національної своєрідності окремих літератур.