Метою вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності  та основи охорони праці та» є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Реалізації змісту освіти відповідно до освітиньо-професійної програми підготовки студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр) у засвоєні студентами обсягу знань необхідних у подальшій професійній діяльності; у набутті навичок щодо застосування теоретичних знань у галузі будівництва, а також павичок самостійної, творчої роботи, для впровадження інновацій в сфері будівництва та експлуатації будівель, будівництва закладів готельно-ресторанного господарства.

Реалізації змісту освіти відповідно до освітиньо-професійної програми підготовки студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр) у засвоєні студентами обсягу знань необхідних у подальшій професійній діяльності; у набутті навичок щодо застосування теоретичних знань у галузі будівництва, а також павичок самостійної, творчої роботи, для впровадження інновацій в сфері будівництва та експлуатації будівель, будівництва закладів готельно-ресторанного господарства.

Процес навчання, під час вивчення цієї дисципліни, передбачає опанування комплексу знань і вмінь необхідних для правильного рішення найпростіших технічних завдань про технологічні особливості, принципи роботи та обслуговування робочих та енергетичних машин. під час своєї професійної діяльності, зорієнтований на розвиток творчої особистості студента - майбутнього фахівця нового покоління.

Є  набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Метою вивчення дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Є пізнання принципів побудови виробничих підрозділів, введення процесу виробництва і керування ним, сформувати знання і вміння відносно раціональної організації процесу виробництва продукції і методів найбільш ефективного використання трудових, матеріально-технічних, та інших ресурсів промислового виробництва.