Метою навчальної дисципліни «Основи ергономіки» є оволодіння теоретичними знаннями і практичними вміннями з основ дизайну та ергономіки, формування готовності студентів до застосування набутих знань та вмінь у процесі здійснення фахової діяльності, вирішення питань організації й оптимізації трудової діяльності людини, розвиток творчих проектних здібностей, виховання естетичного смаку та творчого ставлення до праці.

Метою курсу є ознайомлення студентів з методами і способами побудов та геометричних розрахунків, графічного представлення технічної інформації засобами компʾютерної обробки, виконання технічних креслень і схем у відповідності до діючих стандартів.

Метою курсу є формування практичних вмінь і навичок з методики трудового навчання; розкриття змісту основних положень Державного стандарту освітньої галузі «Технологія» та нової структури трудової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах; оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків трудового навчання відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія» з використанням активних, інтерактивних технологій навчання, інформаційних засобів.

Метою курсу є формування практичних умінь та навичок з художньої обробки  матеріалів. Дана дисципліна має практичний характер і сприяє практичному формуванню вмінь та навичок майбутніх вчителів трудового навчання; дає можливість розширити поле підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до вивчення варіативних модулів з трудового навчання та позашкільної  гурткової роботи.

Метою курсу є засвоєння студентами знань та формування в них практичних умінь з основ дизайнерської діяльності у процесі виконання ними творчих художньо-конструкторських завдань, розвиток творчих здібностей, виховання естетичного смаку.