Керівник проєктної групи

(гарант освітньо-професійної програми) 

кандидат філологічних наук, 

доцент

Дуденко Олена Володимирівна

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж X–XVIII століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що упродовж кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Курс має на меті реалізацію комплексу цілей навчання іноземній мові: виховної, соціалізаційної, загальноосвітньої, професійної і практично-комунікативної. Студент повинен володіти наступними компетентностями: знання історичних особливостей розвитку країни, мова якої вивчається; географічне положення Великої Британії та її населення; особливості економіки країни;  основні риси державного та політичного устрою Великої Британії;  систему шкільної та вищої освіти; особливості культури країни, мова якої вивчається;  уміння  орієнтуватись в розмаїтті фактів, що зустрічаються в літературі, публіцистиці і газетних матеріалах іноземною мовою; давати оцінку явищам, подіям, фактам життя Великої Британії; відбирати і застосовувати матеріали про Велику Британію з навчальною метою; оволодіти через мову системою ідей, поглядів, притаманних народові-носієві мови;  знання фактичних даних про країни в міжкультурній комунікації; застосовувати на практиці навички оволодіння лінгвоетнокультурними засобами мовленнєвої комунікативної компетенції;  уміння здійснювати компаративний аналіз основних реалій України і Великобританії.

Мета курсу: стислий системний виклад історії українських земель від найдавніших часів до сучасності, спрямований на ознайомлення з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії в широкому контексті історії слов’янських народів, європейської й світової цивілізації. 

Мета курсу  формувати професійну компетентність, дати цілісне уявлення про дитячу літературу як самостійне історико-літературне явище, ознайомити студентів із народнопоетичною творчістю для дітей, давньою, новою, новітньою українською дитячою літературою та кращими зразками світової літератури для дітей.

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Метою вивчення практичного курсу англійської мови є набуття вміння вільно володіти іноземною мовою, що вивчається в усній і письмовій формах. В результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти наступними компетентностями:знання правильної вимови і вживання лексичних одиниць і граматичних структур викладати в діалогічному і монологічному спілкуванні свої думки на побутові, суспільно-політичні, літературні, науково-педагогічні  теми  з  використанням  необхідних  стилістичних емоційно-модальних засобів мови; навички вільного  розуміння  усного  діалогічного монологічного мовлення; уміння робити письмовий літературний переклад англійських текстів українською мовою; навички правильного усного перекладу з англійської мови на українську висловлювань в рамках тематики курсу.

Mета курсу - знайомлення студентів з найважливішими історичними процесами, котрі відбувались в мові у зв'язку з історією розвитку суспільства, де англійська мова використовувалась як засіб спілкування  та формування у них уміння пояснити норми сучасної англійської мови з точки зору законів її історичного розвитку.

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення досягнень світової літератури, її специфіки як форми суспільної свідомості; ознайомлення з творчими методами та літературними напрямами (Античності, Середньовіччя та Відродження).

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів-філологів лінгвістичних компетентностей на основі систематизованого викладу питань із таких розділів мовознавчої науки, як лексикологія, фразеологія, морфеміка, дериватологія та морфологія, основних відомостей про історію та походження української мови, її діалектне членування та стилістичну диференціацію.

Мета – сприяти оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними компетенціями, необхідними для ефективної роботи у сучасній школі та сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати освітній процес і формувати професійну самосвідомість.

Мета курсу: стислий системний виклад історії українських земель від найдавніших часів до сучасності, спрямований на ознайомлення з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії в широкому контексті історії слов’янських народів, європейської й світової цивілізації. 

Мета курсу – ознайомлення студентів з найважливішими історичними процесами, котрій відбувались в мові у зв'язку з історією розвитку суспільства, де англійська мова використовувалась як засіб спілкування  та формування у них уміння пояснити норми сучасної англійської мови з точки зору законів її історичного розвитку.

Мета курсу  формування у студентів мовної та комунікативної компетентностей: розвиток умінь та навичок читання, аудіювання, розуміння і перекладу фахової літератури як за допомогою словника, так і без нього.

Мета курсу: формування у здобувача вищої освіти системно-наукового поняття про лексичний склад англійської мови і методи лексикологічних досліджень з урахуванням сучасного стану розвитку науки про мову для подальшого викладання англійської мови і проведення наукових досліджень.

Мета курсу  формування у студентів мовної та комунікативної компетентностей: розвиток умінь та навичок читання, аудіювання, розуміння і перекладу фахової літератури як за допомогою словника, так і без нього.

Мета кусу – дати студентам теоретичні основи розуміння мови як інтегрованої сигніфікативної одиниці, що розвивається, зокрема принципів організації та функціонування лексичних систем української та англійської мов у зіставленні; ознайомити студентів з категоріальним апаратом  та ввести в курс основних понять дисципліни; розширити знання студентів про основні напрями досліджень у галузі лексикологічних студій; навчити розпізнавати аломорфні та ізоморфні риси у лексичних системах української та англійської мов; домогтися від студентів вміння виявляти спільні та відмінні явища лексичних систем української та англійської  мов у зіставленні на семасіологічному зрізі;  засобами феномена негомогенності і неконгруентності семантичного обсягу лексичних одиниць у зіставлюваних мовах виявляти можливі труднощі при перекладі та вчити студентів пошуку адекватних засобів перекладу.

Мета курсу: формування у здобувача вищої освіти системно-наукового поняття про лексичний склад англійської мови і методи лексикологічних досліджень з урахуванням сучасного стану розвитку науки про мову для подальшого викладання англійської мови і проведення наукових досліджень.

Мета курсу: реалізація комплексу цілей навчання іноземній мові: виховної, соціалізаційної, загальноосвітньої, професійної і практично-комунікативної. Здобувач освіти повинен оволодіти компетентностями: знаннями історичних особливостей розвитку країни, мови, яка вивчається; географічного положення Великої Британії та її населення; особливостей економіки країни;  основних рис державного та політичного устрою Великої Британії; систему шкільної та вищої освіти; особливостей культури країни; уміння здійснювати компаративний аналіз основних реалій України і Великобританії.

Мета курсу: формування у студентів фахових компетентностей, ознайомлення їх із різноманітними методами та прийомами викладання зарубіжної літератури, інноваційними підходами, специфікою художньої літератури як мистецтва слова, критеріями оцінки будь-якого літературного явища.

Мета курсу: формування у здобувача вищої освіти системно-наукового поняття про лексичний склад англійської мови і методи лексикологічних досліджень з урахуванням сучасного стану розвитку науки про мову для подальшого викладання англійської мови і проведення наукових досліджень.

 

Мета курсу: набуття вміння вільно володіти англійською мовою в усній і письмовій формі. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен володіти такими компетентностями: знання синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і закономірностей англійської мови, а також лексичних, граматичних, орфографічних особливостей побудови мови, що вивчається; знання лексичного мінімуму та граматичного матеріалу в межах тематики курсу.

Мета курсу – вивчення української літератури ХІХ століття передбачає глибоке ознайомлення майбутніх вчителів з найяскравішими постатями в літературному процесі. Він передбачає також всебічне студіювання конкретних художніх текстів, насамперед мистецьки повноцінних та освоєння основних компетентностей. 

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з літератури: вивчення особливостей розвитку зарубіжної літератури XVII-XVIII століття, розкриття специфіки естетичних систем Бароко, Класицизму та Просвітництва, ознайомлення з життєвим шляхом  та творчим доробком видатних митців даного періоду.

Курс має на меті реалізацію комплексу цілей навчання іноземній мові: виховної, соціалізаційної, загальноосвітньої, професійної і практично-комунікативної. Студент повинен володіти наступними компетентностями: знання історичних особливостей розвитку країни, мова якої вивчається; географічне положення Великої Британії та її населення; особливості економіки країни;  основні риси державного та політичного устрою Великої Британії;  систему шкільної та вищої освіти; особливості культури країни, мова якої вивчається;  уміння  орієнтуватись в розмаїтті фактів, що зустрічаються в літературі, публіцистиці і газетних матеріалах іноземною мовою; давати оцінку явищам, подіям, фактам життя Великої Британії; відбирати і застосовувати матеріали про Велику Британію з навчальною метою; оволодіти через мову системою ідей, поглядів, притаманних народові-носієві мови;  знання фактичних даних про країни в міжкультурній комунікації; застосовувати на практиці навички оволодіння лінгвоетнокультурними засобами мовленнєвої комунікативної компетенції;  уміння здійснювати компаративний аналіз основних реалій України і Великобританії.

Метою курсу є надання майбутнім учителям можливості оволодівати сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та використовувати їх в майбутній професійній діяльності, формування інформаційної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги з питань використання сучасних ІКТ.

Метою вивчення практичного курсу англійської мови є набуття вміння вільно володіти іноземною мовою, що вивчається в усній і письмовій формах. В результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти наступними компетентностями:знання правильної вимови і вживання лексичних одиниць і граматичних структур викладати в діалогічному і монологічному спілкуванні свої думки на побутові, суспільно-політичні, літературні, науково-педагогічні  теми  з  використанням  необхідних  стилістичних емоційно-модальних засобів мови; навички вільного  розуміння  усного  діалогічного монологічного мовлення; уміння робити письмовий літературний переклад англійських текстів українською мовою; навички правильного усного перекладу з англійської мови на українську висловлювань в рамках тематики курсу.

Мета курсу  ознайомлення студентів з найважливішими історичними процесами, котрій відбувались в мові у зв'язку з історією розвитку суспільства, де англійська мова використовувалась як засіб спілкування  та формування у них уміння пояснити норми сучасної англійської мови з точки зору законів її історичного розвитку.

Мета – сприяти оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними компетенціями, необхідними для ефективної роботи у сучасній школі та сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати освітній процес і формувати професійну самосвідомість.

Мета курсу – формування знань студентів про подолання численних локальних, регіональних і глобальних кризових екологічних ситуацій, збереження й відновлення екосистем, природних ресурсів, про охорону довкілля, здоров’я людей, розвиток і використання найсучасніших фізичних, хімічних і геологічних методів екологічного моніторингу, моделювання екологічних процесів, екологічного аудиту, підприємництва та екологічного управління. 

Мета курсу: формування у здобувача вищої освіти системно-наукового поняття про лексичний склад англійської мови і методи лексикологічних досліджень з урахуванням сучасного стану розвитку науки про мову для подальшого викладання англійської мови і проведення наукових досліджень.

 

 

Метою курсу є навчати студентів вмінню розв’язувати численні сконструйовані педагогічні ситуації, сприймати розвиток педагогічного мислення, творчої уяви шляхом пошуку і знаходження оптимальних її розв’язків, формувати найцінніші особистісні якості майбутнього вчителя.

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл. 

Мета – вивчити та засвоїти на теоретичному й практичному рівнях морфологічні особливості сучасної української літературної мови, а також набуття необхідних компетентностей:  спроможність осмислити частини мови і принципи їх класифікації;  здатність демонструвати знання проблем поділу слів на частини мови,визначати категоріальну семантику, морфологічні ознаки, синтаксичну роль частин мови.

Мета вивчення дисципліни – забезпечити основи методичної підготовки здобувачів вищої освіти до реалізації професійних функцій учителя англійської мови в закладах загальної середньої освіти. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти оволодіває такими компетентностями: – знання і розуміння предметної галузі та розуміння професії; – здатність виявляти, формулювати і вирішувати професійні проблеми; – здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; – здатність працювати в міжнародному контексті;    – уміння оперативно засвоювати нові теорії, концепції, методики дослідження як у галузі філології, так і на межі різних гуманітарних наук; уміти ефективно використовувати теорії компаративістики; – уміння використовувати когнітивно-дискурсивні навички, спрямовані на сприйняття й породження зв’язних  монологічних і діалогічних текстів в усній і письмовій формах, володіти методикою розвитку зв’язного мовлення учнів; – здатність до особистого та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; – здатність створювати рівноправний і психологічно позитивний клімат для навчання, організовувати ефективну комунікацію між учасниками освітнього процесу (учнями, учителями, батьками та ін.), дотримуватися естетичних норм у професійній діяльності та впроваджувати їх в освітній простір і суспільство; – здатність аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземної (англійської) мови; – здатність використовувати різні форми контролю навчальних досягнень учнів; – здатність забезпечити освіту учнів засобами іноземної (англійської) мови.

Мета курсу – формування у студентів фахових компетентностей: дотримання ними науково-практичних рекомендацій щодо правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення у різних сферах суспільної комунакації і вдосконалення культури усного й писемного мовлення. 

Мета курсу – формувати загальні та предметні компетентності в студентів-філологів: ознайомлення з найважливішими досягненнями світової літератури доби Романтизму і Реалізму, з основними етапами життєвого шляху і творчої долі видатних митців країн Європи й США в означені літературні періоди, місцем і значенням кожного твору в доробку митця та в літературному процесі взагалі.

Метою вивчення практичного курсу англійської мови є набуття вміння вільно володіти іноземною мовою, що вивчається в усній і письмовій формах. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти в рамках очікуваних результатів навчання повинні оволодіти такими компетентностями: близько 3600 слів і фразеологічних одиниць (в т.ч. 1000 слів і фразеологізмів, засвоєних раніше); лексичний мінімум та граматичний матеріал в межах тематики курсу; вимоги до написання особистого листа, до складання плану і конспекту літературного твору, тексту зі спеціальності, прочитаного або прослуханого.

Мета курсу - набуті студентами фахові компетентності: вміння вільно володіти іноземною мовою, що вивчається в усній і письмовій формі.

Мета курсу – забезпечити фахову підготовку майбутніх філологів із синтаксису сучасної української мови; допомогти студентам з’ясувати закономірності будови синтаксичних одиниць (словосполучення, простого та складного речення) і правила їх використання; сформувати високий рівень їхньої пунктуаційної грамотності та необхідні компетентності, виробити у студентів навички синтаксичного аналізу словосполучень і різних типів речень, а також виховувати соціально відповідальну, національно свідому, духовно багату мовну особистість.

 

Мета курсу: забезпечити засвоєння студентами закономірностей історичного розвитку школи й освіти у провідних державах світу та в Україні, особливостей становлення та суті основних педагогічних теорій на різних етапах суспільного поступу.

Мета вивчення дисципліни – забезпечити основи методичної підготовки здобувачів вищої освіти до реалізації професійних функцій учителя англійської мови в закладах загальної середньої освіти. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти оволодіває такими компетентностями: – знання і розуміння предметної галузі та розуміння професії; – здатність виявляти, формулювати і вирішувати професійні проблеми; – здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; – здатність працювати в міжнародному контексті; – уміння оперативно засвоювати нові теорії, концепції, методики дослідження як у галузі філології, так і на межі різних гуманітарних наук; уміти ефективно використовувати теорії компаративістики; – уміння використовувати когнітивно-дискурсивні навички, спрямовані на сприйняття й породження зв’язних  монологічних і діалогічних текстів в усній і письмовій формах, володіти методикою розвитку зв’язного мовлення учнів; – здатність до особистого та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; – здатність створювати рівноправний і психологічно позитивний клімат для навчання, організовувати ефективну комунікацію між учасниками освітнього процесу (учнями, учителями, батьками та ін.), дотримуватися естетичних норм у професійній діяльності та впроваджувати їх в освітній простір і суспільство; – здатність аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземної (англійської) мови; – здатність використовувати різні форми контролю навчальних досягнень учнів; – здатність забезпечити освіту учнів засобами іноземної (англійської) мови.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу – формувати фахові компетентності: ознайомити студентів з художньо-естетичними явищами світового літературного процесу кінця ХІХ – ХХ ст., з’ясувати особливості розвитку літератури реалізму, натуралізму, модернізму, постмодернізму. 

Мета: набуття вміння вільно володіти англійською мовою в усній і письмовій формі. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен володіти такими компетентностями: знання синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і закономірностей англійської мови, а також лексичних, граматичних, орфографічних особливостей побудови мови, що вивчається.

 

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл.