Керівник проєктної групи

(гарант освітньо-професійної програми) 

кандидат філологічних наук, 

доцент

Савчук Наталія Михайлівна

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу: забезпечити засвоєння студентами закономірностей історичного розвитку школи й освіти у провідних державах світу та в Україні, особливостей становлення та суті основних педагогічних теорій на різних етапах суспільного поступу.

Мета курсу – забезпечити фахову підготовку майбутніх філологів із синтаксису сучасної української мови; допомогти студентам з’ясувати закономірності будови синтаксичних одиниць (словосполучення, простого та складного речення) і правила їх використання; сформувати високий рівень їхньої пунктуаційної грамотності та необхідні компетентності, виробити у студентів навички синтаксичного аналізу словосполучень і різних типів речень, а також виховувати соціально відповідальну, національно свідому, духовно багату мовну особистість.

 

Метою курсу є навчати студентів вмінню розв’язувати численні сконструйовані педагогічні ситуації, сприймати розвиток педагогічного мислення, творчої уяви шляхом пошуку і знаходження оптимальних її розв’язків, формувати найцінніші особистісні якості майбутнього вчителя.

Мета – вивчити та засвоїти на теоретичному й практичному рівнях морфологічні особливості сучасної української літературної мови, а також набуття необхідних компетентностей:  спроможність осмислити частини мови і принципи їх класифікації;  здатність демонструвати знання проблем поділу слів на частини мови,визначати категоріальну семантику, морфологічні ознаки, синтаксичну роль частин мови.

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл. 

Мета курсу – формування у студентів фахових компетентностей: дотримання ними науково-практичних рекомендацій щодо правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення у різних сферах суспільної комунакації і вдосконалення культури усного й писемного мовлення. 

Мета курсу – вивчення української літератури ХІХ століття передбачає глибоке ознайомлення майбутніх вчителів з найяскравішими постатями в літературному процесі. Він передбачає також всебічне студіювання конкретних художніх текстів, насамперед мистецьки повноцінних та освоєння основних компетентностей. 

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з літератури: вивчення особливостей розвитку зарубіжної літератури XVII-XVIII століття, розкриття специфіки естетичних систем Бароко, Класицизму та Просвітництва, ознайомлення з життєвим шляхом  та творчим доробком видатних митців даного періоду.

Мета курсу – формувати загальні та предметні компетентності в студентів-філологів: ознайомлення з найважливішими досягненнями світової літератури доби Романтизму і Реалізму, з основними етапами життєвого шляху і творчої долі видатних митців країн Європи й США в означені літературні періоди, місцем і значенням кожного твору в доробку митця та в літературному процесі взагалі.

Метою курсу є надання майбутнім учителям можливості оволодівати сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та використовувати їх в майбутній професійній діяльності, формування інформаційної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги з питань використання сучасних ІКТ.

Метою вивчення курсу є набуття вміння вільно володіти англійською мовою в усній і письмовій формах, вироблення навичок вільного розуміння усного діалогічного і монологічного мовлення. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти такими компетентностями: знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови; лексичні, граматичні, орфографічні особливості побудови англійської мови;   вміти читати оригінальну художню літературу; переказувати прочитаний або прослуханий текст; виконувати письмовий переклад англійських текстів українською мовою; писати домашні і аудиторні твори; викладати в діалогічному і монологічному спілкуванні свої думки на побутові, суспільно-політичні, літературні і науково-педагогічні теми.

Мета курсу – формувати у студентів фахові компетентності: підготовка фахівців зі знаннями теоретичних і практичних параметрів реклами та PR-технологій, тобто конкурентоспроможних кадрів в галузі соціальної комунікації, та використовування ними актуально-практичних й науково-прикладних зв`язків з громадськістю.

Метою курсу є: вироблення у студентів фахових навичок створення текстів різних жанрів, засвоєння теоретичних знань у галузі практичної журналістики, тобто знань про специфіку різних жанрів журналістики, їх трансформацію у різних сферах ЗМІ, використання та оформлення цих жанрів.

Мета курсу – формувати фахові компетентності: ознайомити студентів з художньо-естетичними явищами світового літературного процесу кінця ХІХ–ХХ ст., з’ясувати особливості розвитку літератури реалізму, натуралізму, модернізму, постмодернізму. 

Мета – ознайомити студентів із загальнотеоретичними питаннями літературного редагування; забезпечити оволодіння методикою роботи з композиційною, тематичною і фактологічною структурами тексту, його лексико-стилістичним оформленням; формувати вміння редагувати тексти різних видів (опис, роздум, розповідь), жанрів (замітка, нарис, стаття тощо) і працювати із зверстаним текстом.