Керівник проєктної групи

(гарант освітньо-професійної програми) 

кандидат філологічних наук, 

доцент 

Тищенко Тетяна Миколаївна

Мета курсу – передбачає оволодіння студентами філологічних спеціальностей теоретичними і практичними основами мистецтва аналізу тексту. Він готує студентів до засвоєння наступних навчальних дисциплін, пов’язаних з літературою, історією й теорією літератури, формує професійну компетентність.

Мета курсу  формувати професійну компетентності, ознайомити студентів із історією розвитку та різними жанрами дитячого фольклору. У його межах розглядаються: «Календарно-обрядова творчість» та «Родинно-обрядова творчість». 

Мета курсу – сформувати у студентів-філологів фахові компетентності: вивчити загальні процеси розвитку, вдосконалення, збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних і правописних норм протягом усього її історичного періоду.

Мета курсу – формувати професійну компетентність, дати цілісне уявлення про дитячу літературу як самостійне історико-літературне явище, ознайомити студентів із народнопоетичною творчістю для дітей, давньою, новою, новітньою українською дитячою літературою та кращими зразками світової літератури для дітей.

Мета курсу формування у студентів мовної та комунікативної компетентностей: розвиток умінь та навичок читання, аудіювання, розуміння і перекладу фахової літератури як за допомогою словника, так і без нього.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж X–XVIII століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що упродовж кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Мета курсу – формування у студентів мовної та комунікативної компетентностей: розвиток умінь та навичок читання, аудіювання, розуміння і перекладу фахової літератури як за допомогою словника, так і без нього.

Метою курсу є послідовне формування у студентів знань про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров’я людини, формування фізичної культури особистості, оволодіння основами рекреаційної, оздоровчо-корегувальної та професійно-прикладної спрямованості фізкультурної діяльності та свідомого, творчого використання фізкультурних знань у власній життєдіяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів.

Мета курсу: сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук; основні тенденції розвитку сучасної психології; основні категорії і принципи загальної психології; вітчизняні та зарубіжні теорії та концепції психічної діяльності людини.

Мета курсу – формування принципів філософського осмислення світу в студентів за допомогою філософських категорій; вивчення історичних типів філософії, різноманітних філософських вчень та систем; оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки; засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності; ознайомлення із філософськими концепціями, які розкривають сутність філософського мислення; створення умов для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

Метою курсу є вивчення польської мови та здобуття мовленнєвої компетенції, базою якої є комунікативні вміння; озброєння студентів необхідними знаннями з орфографії, фонетики, морфології та синтаксису польської мови, а також вивчення лексичного мінімуму сучасної польської літературної мови.

Мета курсу: стислий системний виклад історії українських земель від найдавніших часів до сучасності, спрямований на ознайомлення з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії в широкому контексті історії слов’янських народів, європейської й світової цивілізації. 

Мета курсу – простежити процес формування українського національного характеру (ментальності) через призму історичних подій та культурних факторів; ознайомити студентів з основними етапами українського націєтворення; розкрити поняття «народ – етнос – нація»; дослідити генеалогію України, духовну культуру й світоглядні уявлення; проаналізувати сучасні фактори впливу на людську свідомість.

Мета курсу – простежити процес формування українського національного характеру (ментальності) через призму історичних подій та культурних факторів; ознайомити студентів з основними етапами українського націєтворення; розкрити поняття «народ – етнос – нація»; дослідити генеалогію України, духовну культуру й світоглядні уявлення; проаналізувати сучасні фактори впливу на людську свідомість.

Метою курсу є сформувати в майбутніх філологів, на підставі найновіших здобутків сучасної історіографії, знання про головні етапи та події в історії Польщі і регіону, про культурний розвиток й формування ментальних особливостей поляків у конкретному часовому та географічному просторах; дати студентам ґрунтовні знання з історії та культури польського народу і держави в процесі їх змін й трансформацій з найдавніших часів до сучасності в контексті цивілізаційного розвитку Європи; виробити в них вміння послуговуватись цими знаннями у фаховій діяльності й громадському житті.

Метою курсу є сформувати в майбутніх філологів, на підставі найновіших здобутків сучасної історіографії, знання про головні етапи та події в історії Польщі і регіону, про культурний розвиток й формування ментальних особливостей поляків у конкретному часовому та географічному просторах; дати студентам ґрунтовні знання з історії та культури польського народу і держави в процесі їх змін й трансформацій з найдавніших часів до сучасності в контексті цивілізаційного розвитку Європи; виробити в них вміння послуговуватись цими знаннями у фаховій діяльності й громадському житті.

Метою курсу є надання майбутнім учителям можливості оволодівати сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та використовувати їх в майбутній професійній діяльності, формування інформаційної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги з питань використання сучасних ІКТ.

Мета курсу  формувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук; основні тенденції розвитку сучасної психології; основні категорії і принципи загальної психології; вітчизняні та зарубіжні теорії та концепції психічної діяльності людини.

Мета курсу: формування у студентів фахових компетентностей, ознайомлення їх із різноманітними методами та прийомами викладання зарубіжної літератури, інноваційними підходами, специфікою художньої літератури як мистецтва слова, критеріями оцінки будь-якого літературного явища.

Мета курсу: формування знань і навичок філософського мислення як методологічної основи для розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері суспільного буття, в процесі педагогічної діяльності, оволодіння логічною, рефлексивною, комунікативною, дослідницько-пошуковою та світоглядно-ціннісною компетенціями.

Мета – сприяти оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними компетенціями, необхідними для ефективної роботи у сучасній школі та сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати освітній процес і формувати професійну самосвідомість.

Мета курсу формування у студентів мовної та комунікативної компетентностей: розвиток умінь та навичок читання, аудіювання, розуміння і перекладу фахової літератури як за допомогою словника, так і без нього.

Мета  курсу –  формувати у студентів загальні та фахові компетентності: засвоїти основні поняття  із лексикології, фразеології, морфеміки, словотвору сучасної української літературної мови;  сформувати  уміння  і навички  вільного володіння усіма лінгвістичними засобами мови; засвоїти  теоретичні  відомості, визначені змістом розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія», «Морфеміка», «Словотвір», «Граматика»; збагачувати індивідуальний словниковий  запас.

Мета курсу – формувати у студентів загальні та фахові компетентності з літератури: вивчення особливостей розвитку зарубіжної літератури XVII-XVIII століття, розкриття специфіки естетичних систем Бароко, Класицизму та Просвітництва, ознайомлення з життєвим шляхом  та творчим доробком видатних митців даного періоду.

Метою курсу є надання майбутнім учителям можливості оволодівати сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та використовувати їх в майбутній професійній діяльності, формування інформаційної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги з питань використання сучасних ІКТ.

Мета – сприяти оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними компетенціями, необхідними для ефективної роботи у сучасній школі та сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати освітній процес і формувати професійну самосвідомість.

Мета курсу – формування професійної компетентності; ознайомлення студентів з основними  проблемами літературного краєзнавства; допомогти студентам в оволодінні основними ознаками літературного краєзнавства, осмисленні історії рідного краю, його духовного життя, національних традицій; з’ясування місця та ролі митців слова свого краю.

Мета – вивчити та засвоїти на теоретичному й практичному рівнях морфологічні особливості сучасної української літературної мови, а також набуття необхідних компетентностей:  спроможність осмислити частини мови і принципи їх класифікації;  здатність демонструвати знання проблем поділу слів на частини мови,визначати категоріальну семантику, морфологічні ознаки, синтаксичну роль частин мови.

Мета курсу – ознайомити студентів з наукою, що досліджує процес навчання української мови, визначає зміст курсу, розкриває закономірності, аспекти, принципи, методи і прийоми засвоєння мови і мовлення, визначає і вмотивовує засоби формування комунікативних умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл. 

Мета курсу – формування у студентів фахових компетентностей: дотримання ними науково-практичних рекомендацій щодо правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення у різних сферах суспільної комунакації і вдосконалення культури усного й писемного мовлення. 

Мета курсу – формувати загальні та предметні компетентності в студентів-філологів: ознайомлення з найважливішими досягненнями світової літератури доби Романтизму і Реалізму, з основними етапами життєвого шляху і творчої долі видатних митців країн Європи й США в означені літературні періоди, місцем і значенням кожного твору в доробку митця та в літературному процесі взагалі.

Метою курсу є розв’язання  численних сконструйованих педагогічних ситуацій, розвиток педагогічного мислення, творчої уяви шляхом пошуку і знаходження оптимальних її розв’язків, формування найцінніших особистісних якостей майбутнього вчителя.

Метою курсу є навчати студентів вмінню розв’язувати численні сконструйовані педагогічні ситуації, сприймати розвиток педагогічного мислення, творчої уяви шляхом пошуку і знаходження оптимальних її розв’язків, формувати найцінніші особистісні якості майбутнього вчителя.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу – набуття студентами загальних та фахових компетентностей: вивчення теоретичних проблем так званої внутрішньої та зовнішньої лексикології, формування навичок аналізу лексичних одиниць і їх уживання в текстах різних стилів й жанрів. 

Мета курсу – забезпечити фахову підготовку майбутніх філологів із синтаксису сучасної української мови; допомогти студентам з’ясувати закономірності будови синтаксичних одиниць (словосполучення, простого та складного речення) і правила їх використання; сформувати високий рівень їхньої пунктуаційної грамотності та необхідні компетентності, виробити у студентів навички синтаксичного аналізу словосполучень і різних типів речень, а також виховувати соціально відповідальну, національно свідому, духовно багату мовну особистість.

 

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.