Керівник проєктної групи

(гарант освітньо-професійної програми) 

кандидат педагогічних наук, 

доцент

Гончарук Валентина Анатоліївна

Метою курсу є оволодіння узагальненою характеристикою професії психолога,  знаннями  про освітньо-кваліфікаційні вимоги до фахівців  у галузі психології, основними вимогами до особистості  практикуючого психолога, а також про можливі шляхи  формування особистісних якостей майбутніх фахівців.

Мета курсу: стислий системний виклад історії українських земель від найдавніших часів до сучасності, спрямований на ознайомлення з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії в широкому контексті історії слов’янських народів, європейської й світової цивілізації. 

Мета курсу – засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення проблем комунікації та спілкування, формування навичок аналізу змісту комунікаційних актів, розпізнання невербальної сигналізації та емоцій співбесідника, збереження комунікативної рівноваги та ефективності комунікації. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають такі компетентності: здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік; здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності; здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

Метою курсу є формування в студентів предметних кометентностей: підготовка їх до надання психологічної підтримки дітям, підліткам і  людям зрілого віку, що передбачує виконання таких завдань - створення сприятливих умов для формування гармонійно розвинутої особистості; необхідного терапевтичного клімату за допомогою вербальний і невербальних засобів; розробка психокорекційних програм; проведення групових консультувань з метою надання психологічної допомоги у вирішенні соціально-психологічних та інших проблем групи.

Мета курсу − формування у майбутнього фахівця загальних та професійних компетенцій у сфері психотерапевтичної діяльності. Розширення студентами знань про особливості розвитку особистості та ознайомлення з інструментарієм надання психотерапевтичної допомоги. Отримання психологічної обізнаності та досвіду шляхом власної психотерапевтичної роботи. Розуміння механізмів впливу на психіку людини тих чи інших психотерапевтичних методів, враховуючи її потенційні та індивідуально-психологічні особливості. Сприяння особистісному та фаховому розвитку майбутніх фахівців.

Мета курсу – сформувати у студентів фахові компетентності: закріпити знання про теоретичні та методологічні основи роботи практичного психолога; познайомити з методикою роботи практичного психолога у різних закладах освіти (в державних та недержавних системах і структурах); розвивати психологічну грамотність майбутніх фахівців шляхом самопізнання; формувати практичні знання, вміння навички з основних видів діяльності; розвивати  професійну й особистісну готовність до самостійної майбутньої діяльності, що характеризуватиметься високим рівнем професійної спрямованості, сформованою позитивною Я-концепцію, високою професійною культурою (успішне виконання професійних завданнь, наявністю системного світогляду, професійного мислення, професійної творчості та рефлексії).

Мета курсу − формування у майбутнього фахівця загальних та професійних компетенцій у сфері психотерапевтичної діяльності. Розширення студентами знань про особливості розвитку особистості та ознайомлення з інструментарієм надання психотерапевтичної допомоги. Отримання психологічної обізнаності та досвіду шляхом власної психотерапевтичної роботи. Розуміння механізмів впливу на психіку людини тих чи інших психотерапевтичних методів, враховуючи її потенційні та індивідуально-психологічні особливості. Сприяння особистісному та фаховому розвитку майбутніх фахівців.

Мета: ознайомлення здобувачів з основними закономірностями виникнення і формування індивідуально-психологічних відмінностей особистості.

Мета курсу формування у студентів мовної та комунікативної компетентностей: розвиток умінь та навичок читання, аудіювання, розуміння і перекладу фахової літератури як за допомогою словника, так і без нього.

Мета курсу  формування у студентів мовної та комунікативної компетентностей: розвиток умінь та навичок читання, аудіювання, розуміння і перекладу фахової літератури як за допомогою словника, так і без нього.

Мета курсу – сформувати у студентів фахові компетентності: розкрити специфіку діяльності практичного психолога, вимоги до його особистості у системі освіти, аналізуватита пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

Мета – сприяти оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними компетенціями, необхідними для ефективної роботи у сучасній школі та сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати освітній процес і формувати професійну самосвідомість.

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами поглиблених знань, умінь і навичок в області психологічних аспектів корекційної роботи психолога відповідно до сучасних наукових уявлень, забезпечення професійної компетентності  психологів у сфері психокорекційної  діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти мають здобути такі компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову); здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту; здатність дотримуватися норм професійної етики.

Мета курсу формування у студентів мовної та комунікативної компетентностей: розвиток умінь та навичок читання, аудіювання, розуміння і перекладу фахової літератури як за допомогою словника, так і без нього.

Метою курсу є навчати студентів вмінню розв’язувати численні сконструйовані педагогічні ситуації, сприймати розвиток педагогічного мислення, творчої уяви шляхом пошуку і знаходження оптимальних її розв’язків, формувати найцінніші особистісні якості майбутнього вчителя.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу: забезпечити засвоєння студентами закономірностей історичного розвитку школи й освіти у провідних державах світу та в Україні, особливостей становлення та суті основних педагогічних теорій на різних етапах суспільного поступу.

Метою курсу є набуття знань щодо основних принципів та інструментів психодіагностичного дослідження, а також формування навичок проведення психодіагностичного дослідження.  Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освтіи: знати завдання і функції психодіагностики; вміти здійснювати процедуру тестування;  розуміти особливості використання психодіагностичних процедур в психологічній практиці;  вміти використовувати основні правила проведення обстежень, способів обробки та інтерпретації результатів.

Метою курсу є сформувати у студентів уявлення про предмет і методи вікової та педагогічної психології, її значення для навчання і виховання учнів; сприяти засвоєнню студентами знань про вікові періоди та характеристику, про психологічні особливості процесів навчання, учіння, виховання та особливості формуваня особистості педагога та проведення педагогічної діяльності.

Мета курсу – сформувати у студентів фахові компетентності: закріпити знання про теоретичні та методологічні основи роботи  психолога; познайомити з методикою роботи  психолога у різних закладах освіти (в державних та недержавних системах і структурах); розвивати психологічну грамотність майбутніх фахівців шляхом самопізнання; формувати практичні знання, вміння навички з основних видів діяльності; розвивати  професійну й особистісну готовність до самостійної майбутньої діяльності, що характеризуватиметься високим рівнем професійної спрямованості, сформованою позитивною Я-концепцію, високою професійною культурою (успішне виконання професійних завданнь, наявністю системного світогляду, професійного мислення, професійної творчості та рефлексії).

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами поглиблених знань, умінь і навичок в області психологічних аспектів  корекційної роботи психолога відповідно до сучасних наукових уявлень, забезпечення професійної компетентності  психологів у сфері  психокорекційної  діяльності. 

Мета курсу – сформувати у студентів фахові компетентності: закріпити знання про теоретичні та методологічні основи роботи практичного психолога; познайомити з методикою роботи практичного психолога у різних закладах освіти (в державних та недержавних системах і структурах); розвивати психологічну грамотність майбутніх фахівців шляхом самопізнання; формувати практичні знання, вміння навички з основних видів діяльності; розвивати  професійну й особистісну готовність до самостійної майбутньої діяльності, що характеризуватиметься високим рівнем професійної спрямованості, сформованою позитивною Я-концепцію, високою професійною культурою (успішне виконання професійних завданнь, наявністю системного світогляду, професійного мислення, професійної творчості та рефлексії).

Мета курсу – висвітлити методологічні засади і основні періоди становлення наукової психології; посилити психологічний аспект професійної підготовки майбутніх психологів шляхом розширення їхніх уявлень про фундаментальність психології, її прикладний характер; про історично сформовані та сучасні підходи до вирішення психологічних проблем життя і діяльності людини, її розвитку, освіти і виховання.