Керівник проєктної групи

(гарант освітньо-професійної програми) 

кандидат філологічних наук, 

доцент

Шиманська Вікторія Олегівна

 

 

«Практикум з психокорекції та логопедії» спрямована на підвищення наукової підготовки фахівця-логопеда, його дослідницької компетентності. Глибоке засвоєння зміста курсу є важливим чинником підготовки логопедів до практичної діяльності. Передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини XX століття, найважливішими фактами літературного процесу в органічній єдності материкової і діаспорної літературної спадщини та суспільно-політичних процесів в Україні та світі; основними представниками українського письменства окресленого періоду.

Мета курсу – формування професійної компетентності, ознайомлення з ідейно-художнім змістом текстів, написаних на території сучасної України у давні часи (упродовж X–XІХ століть), з їх жанровими різновидами й стильовими ознаками, персоналіями письменницького кола, що протягом кількох культурних епох вибудували підґрунтя для зростання нової української літератури.

Мета курсу – засвоїти теоретичні основи комунікативної девіатології, сформувати фахові компетентності: знання про сутність, природу, причини і типи комунікативних девіацій, виробити вмінь та навичок аналізу й усунення різнотипних девіацій.

Мета курсу – виявлення та засвоєння основних теоретичних відомостей та практичних вмінь із морфології синтаксису сучасної української мови, а також набуття студентами необхідних фахових компетентностей.

Мета курсу – набуття студентами фахових компетентностей: вивчення досягнень світової літератури, її специфіки як форми суспільної свідомості; ознайомлення з творчими методами та літературними напрямами (Античності та Середньовіччя).

Метою курсу є визначення пріоритетів державної політикиу сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами; створення умов для удосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання; формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю.

Мета курсу: стислий системний виклад історії українських земель від найдавніших часів до сучасності, спрямований на ознайомлення з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії в широкому контексті історії слов’янських народів, європейської й світової цивілізації. 

Метою курсу є ознайомлення студентів з особливостями роботи в інклюзивному навчальному середовищі та сприяння в набутті ними практичних умінь.

Метою курсу є формування фахових компетентностей: здатності застосовувати набуті знання й практичні навички для аналізу принципів, змісту, методів психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, навчально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної освіти і закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Мета вивчення курсу – засвоєння філософських, нормативно-правових та організаційних основ інклюзивної освіти; систематизація знань студентів щодо основних положень інклюзивної освіти; формування у студентів уявлень про побудову стратегій взаємодії з батьками вихованців та спеціалістами; формування уявлень щодо професійно важливих властивостей особистості педагога.

Метою курсу є формування фахових компетентностей, якими повинен оволодіти студент:  здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, змісту, методів психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, навчально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;  вміння здійснювати планування корекційно-педагогічного процесу та визначати умови його практичної реалізації в закладах спеціальної освіти та дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.