Метою курсу є набуття студентами знань щодо сутності, форм та методів державного управління, системи виконавчої влади та її функцій, проблем адміністративного примусу та адміністративної відповідальності.

Основною метою  курсу є вивчення студентами основ­них правових інститутів з питань правового регулювання управління підприємницькою діяльністю з урахуванням одержаних ними знань з правових дисциплін, що вивчалися раніше. Згідно із програмою курсу студенти мають опанувати теоретичні питання, набути досвіду самостійної роботи із законодавчими та ін­шими науковими розробками з питань правового регулювання діяль­ності менеджера.

Метою курсу є отримання поглиблених знань в області сучасної теорії і практиці аудиту ефективності використання державних і муніципальних коштів, вивчення методологія і методики його організації, проведення і реалізація результатів

Мета курсу є формування системи знань про структуру принципів побудови та закономірностей функціонування внутрішньоекономічного механізму підприємств, форми функціонування внутрішньоекономічного механізму, його нормативної бази, планування, контролю, оцінки діяльності підрозділів, матеріального стимулювання їх колективів, методики внутрішньоекономічної діагностики.

Метою курсу є формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Метою курсу є надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу об'єктів господарювання, порядку укладання та забезпечення виконання господарських договорів, правових основ захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарських правовідносин.

Метою курсу є формування знань, вмінь та підходів до регулювання професійної господарської діяльності, оволодіння правовими знаннями у сфері економіки і господарської діяльності.

Метою курсу є надання наукових знань про природу інвестиційного процесу, теоретичні і практичні засади державного управління інвестиційною діяльністю в сучас­них економічних системах

Метою курсу є: формування комплексу теоретичних знань і прикладних навичок з раціональної організації та економічного обгрунтування напрямів інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки. 

Метою курсу є формування у студентівсистеми знань щодо прийняття управлінських рішень, виконання комплексних економічних розрахунків для ефективного здійснення інноваційної діяльності на рівні підприємств

Метою курсу є формування базових знань з основ механізму функціонування підприємства в сучасних вітчизняних умовах та набуття студентами практичних навичок щодо їх застосування у майбутній професії.

Метою курсу є надання, ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки, а також необхідних практичних навичок щодо управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.

Метою курсу є надання, ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки, а також необхідних практичних навичок щодо управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.

Мета курсу: розкрити механізм функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.

Метою курсу є формування системи знань про механізми функціону­вання мікро- та макросистем на базі сучасних економічних теорій світової та вітчизняної науки.

Мета курсу: формування у майбутніх фахівців знань щодо поведінки та прийняття рішень основними економічними суб`єктами господарювання за умов обмеженості ресурсів та альтернативних способів їх використання.

Метою курсу є опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Метою курсу є формування системи знань, умінь і навиків щодо використання методичного апарату еконо­мічного діагностування для визначення стану підприємства. 

Метою курсу є вивчення методологічних та теоретичних підходів до вивчення економіки як соціального інституту; формування у студентів знань про загальні принципи соціологічного аналізу економічної поведінки й економічної свідомості різних соціальних груп і спільнот.

Метою курсу є  формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва; проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхів забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Метою курсу є формування економічного типу мислення, розвиток теоретичних положень щодо сутності економічного управління та набуття навичок з економічного управління підприємством.

Мета курсу: формування знань щодо методів системного оцінювання діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Метою курсу є формування сучасного економічного мислення,глибокого розуміння комплексу проблем господарювання , а також набуття вмінь і практичних навичок економічної діяльності.

Метою курсу є формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах.

Метою курсу є надання грунтовних знань з основних аспектів розвитку елементів інфраструктури як підґрунтя цілісної економічної системи України за умов реалізації концепції сталого розвитку і засвоєння знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів.

Метою курсу є формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічної системи, вивчення та дослідження основних етапів і напрямків розвитку економічних ідей.

 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення із загальною характеристикою капіталу і виробничих фондів; оцінка, класифікація та структура основних фондів

Метою курсу є формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки

Метою курсу є розкриття механізму функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.

Метою курсу є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи.

Метою курсу є засвоєння теоретичних засад науково-дослідної роботи, оволодіння навичками та сучасними методами проведення наукових досліджень.

Метою курсу є формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі  міжнародної  економіки,  форм,  методів  та  механізмів  реалізації міжнародних економічних відносин. 

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців знань в галузі міжнародного економічного права, включаючи право міжнародних договорів, міжнародно-правове регулювання промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного співробітництва.

Метою курсу є набуття студентами знань в галузі міжнародного права, включаючи право міжнародних договорів, міжнародне право з прав людини, міжнародне  морське право, міжнародне повітряне право, спеціальні документи законодавства в сфері міжнародного туризму.

Метою курсу є формування розуміння студентами сучасної міжнародної економічної діяльності, об'єктивних законів і принципів її розвитку, забезпечення отримання знань про умови, форми, методи та інструментарій міжнародної економічної взаємодії. 

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців знань щодо поведінки та прийняття рішень основними економічними суб`єктами господарювання за умов обмеженості ресурсів та альтернативних способів їх використання.

Метою курсу є  формування у майбутніх фахівців знань щодо поведінки та прийняття рішень основними економічними суб`єктами господарювання за умов обмеженості ресурсів та альтернативних способів їх використання.

Метою  курсу є формування у майбутніх фахівців знань щодо закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Метою курсу є: вивчення студентами основних понять, категорій і засад організації виробництва, оволодіння навичками практичних розрахунків основних параметрів функціонування основних і допоміжних виробництв, обслуговуючих господарств в умовах різних типів та методів організації виробництва.

Метою курсу є формування знань про діяльність уповноважених державних і недержавних органів, які співпрацюють у процесі судової правоохоронної та правозахисної діяльності.

Метою курсу є формування у студентів економічного мислення, опанування основних економічних законів, методів пізнання економічних явищ та процесів.

Метою курсу є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва; проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхів забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

 

Метою курсу є засвоєння студентами теоретичних понять, інститутів конституційного права, формування допоміжних базових знань для засвоєння інших галузей системи права України.

Мета курсу:  формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами як у процесі навчання в навчальному закладі, так і на практиці.

Метою курсу є формування знань з методології  розроблення перспективних і поточних планів діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Метою курсу є розкриття змісту поняття податкового права  в умовах реформування податкової системи України, його ролі як правового інструмента регулювання фінансових відносин, формування  умінь використовувати правові засоби регламентації виконання податкових зобов’язань.

Метою курсу є формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування  і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей.

Метою курсу є: надання знань про закономірності, принципи й особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Метою курсу  є надання студентам основ знань з правового безпекознавства, ознайомення їх з конституційним ладом нашої країни й чинним законодавством, вироблення вмінь знаходити ефективні господарські рішення в цій сфері.

Метою курсу є  формування у майбутніх фахівців навичок  роботи з чинними нормативними актами, що регулюють відносини у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Метою курсу є  формування у майбутніх фахівців навичок  роботи з чинними нормативними актами, що регулюють відносини у сфері внутрішнього і міжнародного туризму.

Метою курсу є формування системи знань з основ теорії держави і права та провідних галузей права, засвоення методів правового регулювання економіки, з'ясування засад юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Метою курсу є оволодіння методологією підготовки та реалізації інвестиційних проектів і механізмів управління ними

Мета курсу:  формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.


Метою курсу є формування теоретичних знань з основ ринкової трансформації економіки регіону, формування ринків капіталу та їх регулювання, розвитку фондового ринку, системи фінансово-кредитних відносин, форм корпоративних структур та механізму їх злиття і поглинання.

Метою курсу є засвоєння студентами фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки

Метою курсу є вивчення основних принципів та інститутів підприємницького права, особливостей правового регулювання відносин у ринковій економіці, дослідження бізнес-планування як підґрунтя цілісної економічної системи України. 

Метою курсу є формування знань і навичок із розроблення  довгострокової інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства. 

Метою курсу є надання знань про теоретичні заса­ди, інструментарій та методи розроблення стратегій підприємства, закладення основ знань теоретико-методологічних аспектів та навичок прак­тичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій.

Метою курсу є формування знань про основні сучасні підходи та теорії до пояснення економічних законів, процесів, явищ; вироблення уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

 

Метою курсу є формування в майбутніх фахівців уявлень про особливості існування правової реальності в її різноманітних проявах, формування системи правових понять і концепцій існування права і держави.

Метою курсу є надання студентам знань з трудового права з урахуванням особливостей правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах; сприяти набуттю здатності застосовувати здобуті знання на практиці.

Метою курсу є теоретична та практична підготовка студентів з управління витратами підприємства, і в першу чергу через основні елементи управління собівартістю: планування, аналіз, контроль і регулювання витратами на виробництво продукції.

Мета курсу: формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням виробничої інфраструктури для розвитку підприємства.

Метою курсу є: забезпечити поглиблене науково-практичне оволодіння новітніми підходами до управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства, ефективністю його використання у рамках сучасних соціально-економічних критеріїв, у тому числі за критерієм зростання ринкових можливостей.

Метою курсу є засвоєння студентами теоретичних знань щодо управління стратегічними змінами  на підприємстві, та формування навичок в управлінні стратегічними змінами,  практичного застосування прийомів і методів розробки стратегічних планів,  проектів і програм. 

Мета курсу: надання майбутнім фахівцям достатніх знань у галузі фінансових відносин у державі, що дають змогу працювати спеціалістам фінансових відділів, управлінь, в різних організаційно-правових підприємницьких структурах.

Метою курсу є формування знань з цивільного права як суб`єктивного права, що належить конкретній приватній особі, і як галузі права, що є проявом приватного права на рівні національної правової системи.