Метою курсу є формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Мета вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємством» полягає у визначенні сутності, місця, ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи господарської діяльності підприємства, розкритті методичних підходів до розробки «правил ефективної поведінки» за умов кризового стану, а також в ознайомленні з окремими шляхами запобігання та подолання кризи в зарубіжних і вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у різних умовах.

Мета: послідовне формування знань про особливості організації фінансів страхових організацій з врахуванням специфіки страхової діяльності.

Завдання: вивчення теоретичних основ сутності фінансів страхових компаній і особливостей їх організації; вивчення особливостей кругообігу грошових коштів страховиків, формування власного та залученого капіталу; розуміння специфіки грошових надходжень страховиків; вивчення сутності та розкриття призначення страхових резервів, порядку їхнього формування; набуття знань щодо розміщення коштів страхових резервів, формування оптимальної структури дозволених активів; вивчення сутності та порядку формування та розподілу фінансового результату страхових організацій; вивчення особливостей оподаткування страхових організацій; набуття навичок щодо оцінювання фінансового стану страховиків та їхньої платоспроможності.

Мета дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти знань з методології і організації проектного фінансування на основі законодавства України з урахуванням вітчизняних і наукових досліджень. Завдання дисципліни: сформувати у здобувачів вищої освіти теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою проектного фінансування.

     Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів за спеціальністю “Облік і оподаткування” до ефективного використання знань з обліку основних законодавчих актів, що регулюють діяльність малих підприємств, а також особливостей обліку на малих підприємствах.

Мета дисципліни полягає в опануванні здобувачами освіти теоретичних та практичних основ ведення податкового обліку на підприємстві, засвоєння порядку нарахування, сплати податків, обліку розрахунків за податками, вивчення методики складання і подання податкової звітності в Україні.

Метою навчальної дисципліни є допомога здобувачам вищої освіти в засвоєнні знань і практичних навиків з організації та методології  управлінського обліку підприємницької діяльності,   опануванні, у оволодінні методами виявлення, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю внутрішньогосподарської діяльності підприємства та використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень.

.

Метою курсу є формування системи знань щодо закономірностей управління податками та податковою політикою, виходячи з сукупності чинних нормативно-правових актів в цій сфері. Розуміння поняття податковий контроль. його необхідність та особливості.

Метою вивчення дисципліни «Основи фінансової аналітики» є формування у майбутніх фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» базових знань та набуття навичок, необхідних для проведення аналізу фінансового стану підприємства; оволодіння прийомами та методами фінансового аналізу для визначення платоспроможності підприємства, ділової активності; дослідження недоліків у його обліково-аналітичній діяльності та їх усунення; ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями технічного аналізу інвестиційних інструментів тощо.

Метою курсу є отримання знань і практичних навичок з основ оподаткуванням, податкової політики, особливостей оподаткування різних видів господарської діяльності.  

Мета – сформувати у майбутніх фахівців знання з організації та фінансового забезпечення соціального страхування.

Завдання: дослідження сутності соціального страхування та визначення його місця в системі соціального захисту громадян в умовах розвитку ринкових відносин та недостатності фінансових ресурсів; вивчення фінансового механізму та організаційних засад надання послуг із соціального страхування; набуття вмінь розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг; окреслення напрямків розвитку форм та джерел фінансування соціального страхування в Україні; ознайомлення із досвідом інших держав по організації соціального страхування.

Метою дисципліни «Економічна безпека підприємства» є формування у майбутніх фахівців спеціальних знань з економічного аналізу процесів та явищ, що становлять небезпеку підприємству; формування системних уявлень про закономірності та тенденції розвитку світової і вітчизняної школи  визначення та формування системи захисту економічної безпеки підприємству, про економічний розвиток методів оцінки економічної небезпеки підприємства; визначення наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію та їхнього впливу на економічну безпеку держави; формування сучасного економічного мислення та світогляду студентів щодо систем захисту підприємства.

Метою курсу є оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств у сфері торгівельного бізнесу.

Метою курсу є навчання студентів правильно застосовувати теоретичні знання  та набуття практичних навичок щодо побудови системи обліку, організації та ведення на підприємствах обліку активів, капіталу, зобов'язань та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Мета: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок  у галузі управління податковою діяльністю.

Метою курсу є отримання знань і практичних навичок з питань управління оподаткуванням суб’єктів господарювання для запобігання та зменшення негативного його впливу на їх фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан.

Дисципліна «Ризик-менеджмент у фінансовій сфері» спрямована на послідовне формування у студентів знань основних положень теорії і практики ризик-менеджменту в сфері фінансових взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності.

Метою курсу є формування у студентів знання основних положень теорії та практики страхової справи.

Метою курсу є формування у студентів знання основних положень теорії та практики страхової справи.

Мета: формування базових знань у студентів та вміння правильно застосовувати теоретичні знання з економічного контролю на практиці, професійно використовувати в роботі нові методи та прийоми контролю для попередження і недопущення порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств та подальшого їх усунення, а також надання майбутнім фахівцям ґрунтовних навиків володіння організаційними і методичними нормами закріплення відповідальності й виявлення осіб та організацій, які повинні відшкодувати збитки, складання відповідних актів, висновків й рекомендацій за результатами контролю.

Метою дисципліни є вивчення сутності фінансового контролю та прикладного змісту його предмета, об’єктів і методу; засвоєння основних аспектів і елементів організації та методики проведення контрольно-ревізійної роботи, прийомів і способів систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації її результатів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю; з’ясування концептуальних основ професійної етики ревізорів та їхніх прав, обов’язків і відповідальності, встановлених чинним законодавством України. допомогти майбутнім фахівцям опанувати теоретичні та практичні основи операційного та стратегічного аудиту, аудиту корпоративного управління, а також розширити знання щодо організації внутрішнього аудиту на підприємствах.

Мета – формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо проведення судово-бухгалтерської експертизи. Завдання навчальної дисципліни: - набуття практичних навичок з питань організації та методики проведення судово-бухгалтерської експертизи; - набуття практичних навичок з формулювання питань та пошуку доказів з метою вирішення завдань судово-бухгалтерської експертизи; - формування висновку експерта.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань та навичок методології і методики ведення стратегічного управлінського обліку відповідно до умов сьогодення та вмінь використовувати систему знань про принципи стратегічного управлінського обліку для систематизації даних формування собівартості продукції, тощо. 

Метою курсу є формування базових компетентностей щодо проведення аудиту і надання інших аудиторських послуг, а також розуміння проблемних аспектів розвитку аудиторської діяльності.

Метою вивчення дисципліни є допомога у засвоєнні матеріалу, отриманого після вивчення таких навчальних курсів як «Бухгалтерський облік» та «Інформаційні системи і технології в обліку, економіці, менеджменті, туризмі» із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, зокрема програми «1С: Бухгалтерія 8.2», яка на сьогоднішній день є однією із самих нових розробок фірми «1С», що надає нові функціональні можливості для автоматизації як бухгалтерського обліку, так і роботи відділу продажу щодо виписки накладних або рахунків на оплату на підприємстві.

Метою курсу є формування у слухачів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.

Метою навчальної дисципліни «Управлінський облік» є надання знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням інноваційних технологій та  зарубіжного досвіду.

Мета і завдання курсу:

Метою навчальної дисципліни "Фінансовий облік у банках" є формування фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок організації ведення фінансового обліку в комерційних банках і міжбанківських розрахунків, ознайомлення здобувачів освіти з системою фінансового обліку та звітності в банках України.

Завдання  дисципліни:

у набутті здобувачами освіти теоретичних знань та практичних навичок, ознайомлення з основними вимогами МСФЗ та нормативно-правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій і складання фінансової звітності; допомозі студентам засвоїти методику фінансового обліку різних видів банківських операцій;

-формуванні навичок вирішення облікових задач; виробленні вміння розуміти та використовувати інформацію, що наведена у фінансовій звітності у процесі прийняття економічних рішень; здійсненні контролю за рівнем підготовки студентів за темами.

Метою вивчення  дисципліни  є  набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Метою курсу є формування системи знань з теорії грошей і кредиту, засвоєння закономірності функціонування грошової систем як теоретичної основи функціонування банківської системи України. Вивичення видів, функцій і ролі грошей у розвитку ринкової економіки.

Мета: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок  щодо організації банківського регулювання та нагляду.

Мета дисципліни - формування у студента знань у галузі конструювання складних фінансових продуктів для управління ризиками, ліквідністю і прибутковістю, створення нових фінансових інструментів і отримання практичних навичок з їх використання при ухваленні фінансових рішень.

Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічнім відносин, які виникають у суб'єкта фінансового ринку в процесі його інвестиційної діяльності, а також пов'язаних з його комерційними операціями та операціями з управлінні ризиками, і які є наслідком змінення впровадження фінансових інновацій.

Метою вивчення дисципліни є формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками.

Метою курсу «Аналіз банківської діяльності» дати студентам ґрунтовні знання про методи і прийоми аналізу діяльності банку, його клієнтури, про форми організації аналітичної роботи в банківській установі, навчити студентів користуватися даними аналізу для прийняття стратегічних управлінських рішень на всіх рівнях. 

Мета: оволодіння методикою формування облікової політики підприємства.

Завдання: вивчення теоретичних основ формування облікової політики підприємств та набуття практичних навичок щодо застосування альтернативних способів і прийомів обліку окремих видів активів, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів, здійснення їх критичної оцінки та вибору найбільш оптимального залежно від поставлених цілей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 – зміст нормативних документів, що регламентують правові засади формування облікової політики підприємства;

– галузеві особливості різних підприємств та ступінь їх впливу на формування облікової політики;

– принципи і фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства;

– основні методичні та організаційні елементи облікової політики; зміст, недоліки та переваги альтернативних методів оцінки та обліку окремих видів активів, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів;

– умови та способи внесення змін в облікову політику підприємства;

вміти:

 – вільно застосовувати набуті теоретичні знання для формування облікової політики підприємства;

– складати наказ про облікову політику підприємства;

– обґрунтовувати економічну доцільність та оптимальність обраного варіанту обліку і прогнозувати наслідки прийнятого рішення;

– оцінювати вплив облікової політики на показники фінансової звітності підприємства та комплексний аналіз його фінансового стану.

Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знань основних положень теорії і практики ризик-менеджменту в сфері інвестиційних та фінансових взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності.

Метою курсу є надання знань з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики.

Мета дисципліни: є формування знань щодо організації біржової діяльності, функціонування біржової торгівлі та механізму біржових операцій.

Завдання  дисципліни:

- вивченні завдань, функцій біржового ринку;

- засвоєнні теоретичних основ організації біржової торгівлі;

- формуванні теоретичних і практичних знань організації дослідження ринку, розроблення прогнозів розвитку товарів, їх груп і секторів економіки на ринку України;

- оволодінні навичками використання методів ф’ючерсної й опціонної торгівлі та здобуття навичків хеджування ризиків на ринку ф’ючерсних контрактів;

- оволодінні методами аналізу фінансово-економічних показників розвитку економіки та оцінювати перспективи розвитку товарних груп на вітчизняному ринку та в світі.

Дисципліна "Основи безпеки в галузі" спрямована на надання знань в області організації забезпечення безпеки підприємств сфери обслуговування та загальнокультурних і загально-професійних компетенцій, необхідних в індустрії гостинності

Метою викладання дисципліни є розкриття особливостей організації обліку у фермерських господарствах, оволодіння системою умов та елементів побудови облікового процесу малих підприємств, а також набуття практичних навичок своєчасного, повного, достовірного та безперервного відображення всіх фактів фінансово-господарської діяльності, які мали місце на даних підприємствах .

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, пов’язаних із концепцією контролінгу, практичних навичок прийняття управлінських рішень на основі контролінгової інформації та професійних компетентностей щодо організації фінансового контролінгу на підприємстві.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю та ризиками банку, опанування сучасних методів управління фінансовою діяльністю банку.

Метою курсу є надання теоретичних знань та практичних навичок з організації ведення фінансового обліку на підприємствах.

Метою дисципліни «Безпека банківської діяльності» є формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності вжиття заходів безпеки в сучасних умовах банківської діяльності, уміння забезпечувати безпечні умови роботи на своєму робочому місці, якісно й ефективно виконувати заходи безпеки, передбачені в банку.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і навичок щодо видачі кредиту та мінімізації ризиків, пов'язаних з банківською діяльністю.

Метою курсу є надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, практичних навичок, механізмів управління організацією, необхідні для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб'єктів у сфері праці і трудових відносин. 

Метлою курсу є сформувати у студентів систему знань, необхідних для розуміння механізмів функціонування ринку цінних паперів як невіддільної складової фінансового ринку, його структури, принципів та основних тенденцій розвитку в умовах глобалізації.

Метою курсу є: формування у майбутніх фахівців базових знань та набуття навичок, необхідних для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а також оволодіння сучасною методикою його організації на робочому місці бухгалтера.

Метою курсу є ознайомлення студентів з методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей та кредиту, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних та валютних відносин для розвитку грошової та кредитної системи.

Метою курсу є формування системи знань з організації і функціонування біржового ринку, як складового елемента інфраструктури ринку, технології здійснення біржових операцій.

Метою курсу є формування базових знань та набуття навичок, необхідних для проведення аналізу фінансового стану підприємства, оволодіння прийомами та методами фінансового аналізу для визначення платоспроможності підприємства, ділової активності, дослідження недоліків у його обліково-аналітичній діяльності та їх усунення.

Метою курсу є оволодіння механізмами формування, організації, планування і управління фінансами акціонерних товариств на основі теоретичного і практичного аналізу процесів фінансування і кредитування, узагальнення положень відповідних законодавчих і нормативних документів, а також досвіду фінансово-господарської діяльності провідних зарубіжних і вітчизняних корпорацій.

 

Метою дисципліни.docМетою дисципліни.doc

Метою курсу є: допомога у засвоєнні матеріалу, отриманого після вивчення таких навчальних курсів як «Бухгалтерський облік» та «Інформаційні системи і технології в обліку, економіці, менеджменті, туризмі» із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Метою курсу є: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту та виконання інших видів аудиторських послуг.

Метою курсу є надання студентам знань у сфері теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, її ролі у економічному розвитку країни.

Метою курсу є вивчення сутності бюджетних відносин, формування знань з організації та функціонування бюджетної системи і проведення бюджетної політики.

Метою курсу є вивчення функцій фінансових органів, органів влади щодо бюджету та прийомів, методів керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків. 

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань з теорії та навичок з практики виконання міжнародних розрахункових та валютних операцій.

Завдання курсу полягає у поглибленому вивченні студентами теорії та набутті ними вмінь практичного здійснення у банках таких операцій, як ведення валютних рахунків клієнтів, підтримання кореспондентських відносин з іноземними банками, неторговельних операцій та міжнародних торговельних розрахунків, операцій з продажу-купівлі іноземної валюти, залучення і розміщення валютних коштів на внутрішньому і міжнародних грошових ринках.

 Предметом вивчення даного курсу є виробничі відносини, що виникають у процесі здійснення міжнародних розрахунків та валютних операцій.

У результаті вивчення дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції»:

студент повинен знати:

  • сутність міжнародних розрахунків;
  • форми міжнародних розрахунків;
  • способи здійснення поточних конверсійних та термінових валютних операцій;

студент повинен уміти:

використовувати отриманні знання стосовно аналізу умов зовнішньоекономічної діяльності України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.

 


Метою курсу є формування системи знань з теорії грошей і кредиту, засвоєння закономірності функціонування грошової систем як теоретичної основи функціонування банківської системи України. Вивичення видів, функцій і ролі грошей у розвитку ринкової економіки.

Навчальна дисципліна «Інвестування» присвячена вивченню основних понять, цілей та принципів інвестування. В ході вивчення студенти знайомляться з сучасними методами оцінки та прогнозування інвестиційного ринку та окремих його сегментів. Значна увага приділяється питанням розробки інвестиційної стратегії і формування інвестиційного портфеля підприємств, фінансового забезпечення інвестування, обґрунтування доцільності інвестування тощо. Розглядаються також питання управління інвестиційним процесом, регулювання взаємодії учасників інвестування та проектування інвестицій.

Метою курсу є отримання студентами базових знань щодо інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки на підприємствах, організаціях, установах.

Метою курсу є  вивчення механізму управління системою фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства. 

Метою курсу є формування у студентів системи знань з теорії та навичок з практики виконання міжнародних розрахункових та валютних операцій.

Метою курсу є:  формування знань і навичок стосовно обґрунтування господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику.

Метою курсу є: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з обліку та аналізу зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій, надати студентам можливість зрозуміти особливості обліку та аналізу ЗЕД та порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій.

Метою курсу є надання знань з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики.

Метою курсу є формування системи знань щодо закономірності управління податками та податковою політикою, виходячи з сукупності чинних нормативно-правових актів в цій сфері.

Метою курсу є формування знань з теоретичних і практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Метою курсу є здобуття студентами знань з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів управління страхуванням, перестрахуванням та формуванням страхових резервів, а також управління ними в діяльності страхових організацій.

Метою курсу є: формування  у студентів знання основних положень теорії та практики страхової справи.

Метою курсу є: формування у студентів сучасної системи знань з теорії безпеки соціальних систем. 

Метою курсу є  розширення та поглиблення теоретичних знань студентів про фінансову систему держави, порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів.

Метою курсу є формування у студентів базових знань та набуття практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб'єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.

Метою курсу є вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях.

Мета курсу: формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання,  фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.

Метою курсу є надання студентам теоретичних знаннь та практичних навик управління фінансами підприємств (організацій).

Мета курсу: розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин. Завдання: формування системного розуміння механізмів функціонування фінансового ринку, взаємозв’язків суб’єктів фінансового ринку.

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних нави­чок у галузі функціонування центрального банку.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи компетентностей, які необхідні для обґрунтування управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику у сучасних умовах ринкової економіки. Вивчення теоретичних і методичних основ процесу прийняття управлінських рішень у професійній діяльності.