Мета  курсу полягає в формуванні у майбутніх фахівців професійно педагогічних знань, умінь і навичок, які будуть необхідні для самостійної роботи у різних закладах системи фізичного виховання і спорту, а також для підвищення рівня спортивної майстерності в обраному виді спорту.

Метою  курсу „Адаптивне фізичне виховання” є навчити  студентів   застосовувати принципи, функції та методи адаптивного фізичного виховання при роботі у фізкультурно-спортивній організації; використовувати засвоєні теоретичні знання на практиці; застосовувати методики адаптивного фізичного виховання при роботі із особами з обмеженими можливостями; виховувати особистість в процесі занять адаптивним фізичним вихованням.

Метою  курсу „Адаптивне фізичне виховання” є навчити  студентів   застосовувати принципи, функції та методи адаптивного фізичного виховання при роботі у фізкультурно-спортивній організації; використовувати засвоєні теоретичні знання на практиці; застосовувати методики адаптивного фізичного виховання при роботі із особами з обмеженими можливостями; виховувати особистість в процесі занять адаптивним фізичним вихованням.

Мета  курсу полягає в можливості надання студентам узагальнених наукових знань в галузі фізичної культури і спорту, оволодінні спеціальними знаннями пов’язаними із  структурою і моделлю цілісної педагогічної діяльності викладача ВНЗ, вчителя фізичного виховання, тренера, інноваційними напрямками модернізації освітнього процесу з фізичного виховання у школах, середніх, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладах, спортивних секціях та фізкультурно-оздоровчих групах.

Метою курсу теорії і методики фізичного виховання як наукової та навчальної дисципліни є  узагальнення практичного досвіду, осмислення сутності фізичного виховання, закономірностей розвитку й функціонування, формування цілей, завдань, принципів та оптимальних способів управління навчально-тренувальним процесом.

Метою викладання навчальної дисципліни «Біомеханіка» є найбільш ефективне забезпечення спеціальної професійно-педагогічної підготовки студентів, формування теоретичних знань, практичних навичок і вмінь самостійного вивчення фізичних вправ та удосконалення рухових дій, а також обґрунтування індивідуальних раціональних моделей рухових дій та педагогічних засобів і програм навчання руховим діям та їх корекції.

Метою курсу є навчити студентів  використовувати отримані знання з теорії і методики фізичного виховання дорослого населення при вирішенні навчально-виховних завдань;         орієнтуватись у спеціальній науково-педагогічній літературі згідно профілю підготовки;        використовувати знання щодо змісту теорії і методики фізичного виховання дорослого населення як науки і навчального предмету для подальшого формування професійно-педагогічних компетенцій; добирати адекватні засоби і методи фізичного виховання для вирішення навчально-виховних завдань із дорослим населенням; орієнтуватися у педагогічних ситуаціях і задачах, розрізняти й правильно аналізувати обставини, причини окремих дій і поведінку дорослих на заняттях фізичними вправами; планувати і контролювати процес фізичного виховання дорослого населення.

Метою курсу є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками, сучасними методами дослідження в організації роботи, як вчителя так і тренера, в умінні творчо використовувати ці знання в подальшій роботі.

Мета викладання навчальної дисципліни “Підвищення спортивної майстерності” – сприяння підвищенню рівня спортивної майстерності студентів та формування практичних вмінь і навичок для майбутньої професійної діяльності

Метою курсу є формування у студентів системи знань, умінь та навичок у галузі спортивних вимірювань, що є необхідним елементом професійного становлення вчителя фізчної культури, тренера.

Метою вивчення курсу «Фізичне виховання з учнями спеціальних медичних груп» є: зміцнення здоров'я, сприяння гармонійному фізичному розвитку та загартовування організму, підвищення розумової і фізичної працездатності, формування основних рухових умінь і навичок, необхідних для освоєння майбутньої професії і виховання потреби займатися фізичною культурою протягом усього життя у дітей з ослабленим здоров’ям.

Мета курсуполягає в набутті теоретичних знань з історії виникнення олімпійського спорту та розвитку професійних видів спорту, сучасного стану професійного та олімпійського спорту в світі та в Україні. Дослідженні шляхів професіоналізації олімпійського спорту Вивчення основних економічних та правових взаємовідносин між спортсменами та роботодавцями в олімпійському та професійному спорті, організації та систем проведення змагань в різних професійних видах спорту

Метою курсу є формування у студентів системи знань, умінь та навичок у галузі спортивних вимірювань, що є необхідним елементом професійного становлення вчителя фізчної культури, тренера.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно підготовки спортсменів різної кваліфікації, котрі базуються на сучасних досягненнях провідних вітчизняних вчених і світової практики.

 Метою даної дисципліни є сформувати необхідні знання, уміння і навички організаційно-методичної і викладацької діяльності у сфері спортивно-масової, і фізкультурно-оздоровчої роботи з різним контингентом населення, оволодіння фахівцем прогресивними технологіями та майстерністю управління фізкультурним процесом. Забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до професійної діяльності у сфері спортивно-масової  роботи.

Метою курсу „Організація і методика оздоровчої фізичної культури” є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками, сучасними методами дослідження в організації роботи, як вчителя так і тренера, в умінні творчо використовувати ці знання в подальшій роботі.

Метою курсу „Організація і методика оздоровчої фізичної культури” є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками, сучасними методами дослідження в організації роботи, як вчителя так і тренера, в умінні творчо використовувати ці знання в подальшій роботі.

Метою вивчення курсу «Фізичне виховання з учнями спеціальних медичних груп» є: зміцнення здоров'я, сприяння гармонійному фізичному розвитку та загартовування організму, підвищення розумової і фізичної працездатності, формування основних рухових умінь і навичок, необхідних для освоєння майбутньої професії і виховання потреби займатися фізичною культурою протягом усього життя у дітей з ослабленим здоров’ям.