Метою курсу є: сприяти оволодінню студентами психолого-педагогічними знаннями про особливості організації навчального процесу у закладах освіти з профільним навчанням, його змісту, характеру  і  функцій в стимулюванні професійного росту майбутніх учителів;  забезпечення методичної підготовки майбутніх учителів  з психології профільного навчання щодо реалізації державних стандартів змісту освітньої галузі 01 Освіта в загальноосвітніх навчальних закладах

Метою дисципліни є отримання студентами поглиблених знань, умінь і навичок в області психологічних аспектів діагностичної та корекційної роботи психолога відповідно до сучасних наукових уявлень, забезпечення професійної компетентності  психологів у сфері психодіагностичної та психокорекційної  діяльності.

Метою дисципліни є формування у студентів системи знань  методологічних і теоретичних основ психокорекційної роботи; оволодіння методиками та практичними навиками здійснення психокорекції, що матиме наслідком вирішення проблем клієнта, оволодіння набором процедур (технік, методів) психокорекційної роботи, вироблення власного психокорекціного стилю.

 

Мета: ознайомлення студентів з основними закономірностями виникнення і формування індивідуально-психологічних відмінностей особистості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають такі компетентності:

  1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
  2. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.
  3. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
  4. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

Мета:  сформувати і закріпити знань студентів про теоретичні та методологічні основи роботи практичного психолога . Розвивати психологічну грамотність майбутніх спеціалістів шляхом самопізнання та формувати практичні знання, вміння навички з основних видів діяльності. очікувані результати: мати високий рівень професійної спрямованості; проявляти сформовану позитивну Я-концепцію, особливо її соціально-професійний аспект; мати високу професійну культуру (успішно виконувати професійні завдання, мати системний світогляд, професійне мислення, професійну творчість та рефлексію),

Мета - набуття майбутніми психологами знань щодо основних принципів та інструментів психодіагностичного дослідження, а також формування навичок проведення психодіагностичного дослідження. 

Мета - набуття майбутніми психологами знань щодо основних принципів та інструментів психодіагностичного дослідження, а також формування навичок проведення психодіагностичного дослідження

Роб прог  ПГФ 24 гр  2018.pdfРоб прог ПГФ 24 гр 2018.pdfРоб прог  ПГФ 34 гр  2018.pdfРоб прог ПГФ 34 гр 2018.pdfРоб прог  ПГФ 44, 47 гр  2018.pdfРоб прог ПГФ 44, 47 гр 2018.pdf

Мета: ознайомити студентів з основними питаннями медико-психологічної експертизи, технологією її проведення та підготовки; сформувати здатність самостійно планувати та проводити психологічну експертизу; підбирати методики для дослідження особливостей особистості; виявляти та вивчати особистісні якості, індивідуально-психологічні та психофізіологічні особливості особистості

Метою викладання дисципліни «Психологія» є оволодіння психологічними знаннями для успішного вивчення подальших теоретичних, практичних та прикладних навчальних курсів психологічного циклу. В процесі вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти основні категорії психології, історичні передумови і перспективи розвитку психології, її напрями та галузі, структуру, задачі та методи науки, її міждисциплінарні зв’язки з іншими науками. Курс надає студентам можливість отримати комплекс теоретичних знань у галузі психології та оволодіти практичними навичками проведення психологічних досліджень з використанням основних методів цієї дисципліни.

Мета курсу: забезпечити загальну теоретичну підготовку у галузі психології; поглиблювати знання про сутність психогігієни як науки, ознайомити студентів зі змістом, структурою та чинниками психічного здоров’я, здорового способу життя особистості; навчити визначати стани, ситуації та поведінку ризику; формувати у майбутніх психологів навички саморозвитку, самокерування та профілактики дисгармоній особистості; виховувати професійні якості студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні здобути такі компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності; володіти методиками психогігієни; визначати психологічний клімат в організаційному середовищі дітей з особливими освітніми потребами.

 

Метою дисципліни "Порівняльна психологія" є вивчення закономірностей розвитку та еволюції психічного  відображення на тваринному рівні, походження та розвиток психічних процесів в онто- та філогенезі у порівняльному аспекті з людиною.

Навчальна дисципліна «Теорія і методика групової психокорекції», в контексті сучасних досягнень психологічної науки посилює теоретичну та практичну професійну підготовку бакалаврів з психології. Одним з основних завдань психологічної служби системи освіти є впровадження новітніх досягнень дитячої і педагогічної психології у практику навчання і виховання молодого покоління, забезпечення нормального, здорового розвитку особистості. У зв’язку з цим у програмі курсу передбачено розгляд комплексу науково-теоретичних і конкретно-методичних проблем психологічної служби освіти, зокрема, діагностики і корекції.

Метою вивчення курсу є забезпечення професійної компетентності практичних психологів у сфері психокорекційної діяльності; розширення системи психологічних знань та формування практичних умінь проведення групової корекційної роботи як складової професійної діяльності практичного психолога, сприяння особистісному розвитку майбутнього психолога.

Метою курсу є забезпечення майбутніх психологів теоретичними знаннями з основ клінічної психології, а також озброєння уміннями психоконсультативної практики у клінічній психології.

Метою  курсу є ознайомлення студентів з основними закономірностями виникнення і формування індивідуально-психологічних відмінностей психічного розвитку людини.

Метою курсу є формування у студентів системи знань про закономірності функціонування людського організму в процесі праці та активізацію психічних функцій працівника, психофізіологічні, соціально-психологічні та мотиваційні механізми ефективної праці з урахуванням людського фактора, а також навички і вміння застосовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності.

Метою курсу є сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук; основні тенденції розвитку сучасної психології.

Метою курсу є сформувати у студентів уявлення про предмет і методи вікової та педагогічної психології, її значення для навчання і виховання дітей; сприяти засвоєнню студентами знань щодо "норми" психологічних особливостей, які характерні для більшості представників даної культури одного і того ж віку при порівняно однакових інших умовах.

Метою курсу є сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук; основні тенденції розвитку сучасної психології.

Метою курсу є сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук.

Метою курсу є сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук.

Метою курсу є сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук.

Метою курсу  є допомога майбутнім фахівцям у формуванні медично-психологічного мислення і здатності до самостійної роботи з хворими, рідними хворих та медичним персоналом.

Метою курсу є сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук; основні тенденції розвитку сучасної психології.

Метою курсу є сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук.

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати їх у своїй професійній діяльності.

Метою курсу є   формування  у  студентів уявлень  про психологічні експертизи,
області  застосування психологічних експертиз і використовуваних методах.

Метою курсу є забезпечити успішну та кваліфіковану можливість студентам проводити психологічні експериментальні дослідження на основі вивчення методів первинної і вторинної математичної обробки даних.

Метою курсу є опанувати психологічні основи, етапи, форми та методи професійної орієнтації, набути навичок профорієнтаційної роботи.

Метою курсу є визначення концептуальних засад і методологічних принципів психологічного консультування; ознайомлення студентів із сучасними підходами до практики психологічного консультування; вироблення базових практичних умінь і навичок; формування морально-етичних норм і відповідальності.

Метою курсу є висвітлення основних теоретичних уявлень про феномен несвідомого, ознайомлення з основними психокорекційними дослідженнями в сучасних психоаналітичних теоріях, вивчення основних методологічних та теоретичних засад глибинної психології та психокорекції.

Метою курсу є сприяти теоретичній та практичній підготовці студентів до педагогічної діяльності в сучасній школі; сформувати науковий світогляд, вміння і навички спілкування, перцепції. Компетентності: знання предмету соціальної психології; теоретичних підходів сучасної зарубіжної соціальної психології;  історичних етапів розвитку соціальної психології;історії розвитку соціальної психології в Україні; закономірностей спілкування та взаємодії між людьми;видів групової динаміки; соціально-психологічні типів особистості; методів дослідження.

Метою курсу є сформувати у студентів знання про психологічну сутність, закономірності і суспільні функції процесу управління на сучасному етапі розвитку економіки України, вироблення практичних умінь психологічного аналізу управлінських ситуацій.

Метою курсу є розкрити основні підходи до визначення девіантної поведінки, причин її виникнення і формування; можливостей її діагностики і корекції.

Метою курсу є знайомство студентів з сучасним станом психологічної служби в різних типах освітніх установ, підвищення професійної компетентності студентів в питаннях роботи в усіх напрямах професійної діяльності психолога освіти.

Метою курсу є знайомство студентів з теоретичними основами психодрами, базовими поняттями і техніками роботи з різними особистісними і груповими проблемами, практичне засвоєння технології проведення психодраматичних сесій.

Метою курсу є вивчення та опис психологічних умов, особливостей і закономірностей психічного та особистісного розвитку людини в освітньому процесі, пошуку методів оптимізування розвитку особистості.

Метою курсу є розширення пізнавальної сфери студентів, надання знань в галузі загальної психології, формування уявлень про розвиток психіки та свідомості, про психічні процеси та індивідуально-психологічні властивості особистості, про особливості поведінки особистості у діяльності та спілкуванні.

Метою курсу є сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук; основні тенденції розвитку сучасної психології.

Метою курсу є ознайомити майбутніх педагогів та практичних психологів з особливостями психічного розвитку людини на певних етапах її онтогенезу, становлення особистості учня в ході навчально-виховного процесу, розкрити практичне та теоретичне значення дисципліни для подальшого використання знань у професійній діяльності.  

Метою курсу є теоретично і практично ознайомити студентів з арт-терапією як самостійним напрямком в лікувально-корекційній і профілактичній робот.