Метою дисципліни «Історія позашкільної освіти» є розгляд ретроспективи становлення та розвитку позашкільної освіти в Україні та зарубіжних країнах з позиційцілісного концептуального підходу у контексті розвитку світового культурно-освітньогопроцесу.

Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетентностями: здатність розв’язувати складні практичні завдання в галузі середньої освіти на основі застосування концептуальних методів історико-педагогічної науки; здатність узагальнювати категорії предметної області у контексті загальноісторичного процесу, здатність вчитися і оволодівати системою знань; мати навички використовувати інформаційно-комунікаційні технології; здатність проводити дослідження на сучасному науковому рівні; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність; здатність використовувати перспективний педагогічний досвід з метою впровадження у практику роботи.

Метою курсу є засвоєння студентами концептуальних положень і теорій профільної освіти; формування у них досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь ,моделювати навчально-виховний процес у старшій школі з використанням інноваційних педагогічних технологій, набуття необхідних компетентностей, для роботи з учнями профільної школи.

Метою курсу є засвоєння студентами концептуальних положень і теорій профільної освіти; формування у них досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес у старшій школі з використанням інноваційних педагогічних технологій, набуття необхідних компетентностей для роботи з учнями профільної школи.

Метою курсу є формування базової педагогічної компетентності на основі розвитку здатності і готовності використовувати у своїй професійній діяльності сучасні освітні технології

Метою курсу є формування компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань педагогічного оцінювання, ознайомлення з методиками створення та використання тестового інструментарію для оцінки якості освіти, з сучасними програмами та результатами національних і міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.

АНОТАЦІЯ

 

Метою вивчення курсу є засвоєння аспірантами концептуальних положень і теорій виховання; формування у них досвіду здійснення наукових досліджень у сфері теорії і методики виховання, практичних умінь проєктувати виховну систему, виховний процес та виховну ситуацію, обгрунтовувати педагогічні умови удосконалення виховного процесу в освітніх системах, розвиток системного педагогічного мислення, набуття професійних компетентностей у відповідності до освітньо-наукової програми.

 

Метою курсу є оволодіння студентами теоретичними знаннями та формування практичних умінь і навичок проведення наукових досліджень.

Метою курсу є оволодіння студентами ьеоретичними знаннями та формування практичних умінь і навичок проведення наукових досліджень.

Метою курсу є оволодіння студентами теоретичними знаннями та формування практичних умінь і навичок проведення наукових досліджень.

Олімпіада з педагогіки проходить у два етапи: теоретичний та практичний.

Метою курсу є засвоєння студентами концептуальних положень і теорій профільноїосвіти; формування у них досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес у старшій школі з використанням інноваційних педагогічних технологій, розвиток системного педагогічного мислення, професійної самосвідомості.

Метою  курсу є формування методичної компетентності майбутніх викладачів педагогічних дисциплін закладів вищої освіти; спонукання майбутніх викладачів до педагогічної творчості, засвоєння перспективного педагогічного досвіду, покращення якості, практичної підготовки майбутніх викладачів.

Метою курсу є сприяти оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками необхідними для ефективної роботи у новій національній школі.

Метою курсу є ознайомити магістрантів з сучасними тенденціями розвитку вищої освіти в Україні у світлі Болонського процесу, з особливостями навчального процесу у вищій школі, з новими поглядами та підходами до організації та здійсненні навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

Метою курсу є розкрити закономірності стандартизації освіти, процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової і професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства; визначити специфіку підходів до розв’язання проблеми гарантування якості освіти.

Метою практики є поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю у  закладах загальної середньої освіти, сприянні формуванню творчого становлення майбутнього фахівця.

Метою курсу є висвітлити теорію та практику єдиного всесвітньо-історичного педагогічного процесу, розкрити закономірності становлення освіти та виховання у тісному зв’язку з історією людства, зміною суспільно-економічних формацій; сприяти формуванню світогляду майбутніх спеціалістів, здатності до аналізу, порівняння педагогічних явищ в їх історичній ретроспективі.

Метою курсу є формування базової педагогічної компетентності на основі розвитку здатності і готовності використовувати у своїй професійній діяльності сучасні освітні технології.

Метою курсу є оволодіння студентами теоретичними основами креативних технологій навчання у профільній школі, розвиток у них креативного мислення та підготовка їх до усвідомленого застосування креативних технологій у процесі професійної діяльності.

Метою курсу є засвоєння студентами магістратури знань і умінь з організації, здійснення та аналізу методичної роботи у навчальних закладах, виявлення вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду; підготовка студентів магістратури як професіоналів, здатних до самоосвіти та розвитку, що володіють основами педагогічних знань, формувати системне педагогічне мислення, професійну самосвідомість.

Метою курсу є сприяти оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками необхідними для ефективної роботи у новій національній школі.

Метою курсу є сприяти оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними компетенціями, необхідними для ефективної роботи у сучасній школі та сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати освітній процес і формувати професійну самосвідомість. Завданнями курсу є оволодіння основними поняттями і категоріями, уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, визначити цілі, зміст, методи, засоби і форми освітнього процесу; регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу; аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання.

Метою курсу є сприяння оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готувати студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками необхідними для ефективної роботи у новій національній школі.

Метою науково-дослідної роботи студентів є розвиток наукового мислення, закріплення, поглиблення, і узагальнення знань з інтегрованого курсу педагогіки, виконання самостійного дослідження, спрямованого на отримання нових знань та їх практичного застосування. 

Метою курсу є опанування нормативно-правовою базою організації навчального та виховного процесу у навчальному закладі та вивчення його особливостей.

Формування у студентів системи знань про особливості організації навчального  процесу у вищій школі, про основні дидактичні поняття, підготовка до методично грамотного і творчого здійснення педагогічного процесу в навчальному закладі.

Метою курсу є формування у студентів знань предмету, функцій та завдань педагогіки, її основних категорій та місця у системі інших наук, методології науково-педагогічного дослідження та спеціальної теорії систем у педагогіці, які забезпечують цілісний підхід до вивчення педагогічних об’єктів, процесів та явищ.

Метою курсу є отримати уявлення про навчання та виховання особистості; навчити орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання та виховання; опанувати знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання.

Метою курсу є висвітлити теорію та практику єдиного всесвітньо-історичного педагогічного процесу, розкрити закономірності становлення освіти та виховання у тісному зв’язку з історією людства, зміною суспільно-економічних формацій; сприяти формуванню світогляду майбутніх спеціалістів, здатності до аналізу, порівняння педагогічних явищ в їх історичній ретроспективі.