Метою даного навчального курсу є формування системи знань, умінь, навичок з реабілітаційної діяльності соціального працівника, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на фахівця соціальної сфери в цілому, здійснення майбутніми фахівцями навчально-корекційного процесу на високому якісному рівні, можливість самореалізації та самовдосконалення тощо.

Мета навчальної дисципліни ознайомити студентів формування у студентів комплексу знань, пов’язаних з науковим розумінням специфіки соціальної діагностики та реабілітації для різних груп населення та для різних випадків.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій: 1. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

2.Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.

 1. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.
 2.  Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи.

 

3.Програмні результати навчання:

1.  Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження.

 1. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень.
 2. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, саморозвиток, критичне та екологічне мислення.

Метою викладання дисципліни «Політика зайнятості та ринку праці» є аналіз проблем
працевлаштування населення в Україні та виокремлення можливих шляхів їх вирішення,
вивчення студентами основних положень соціальної роботи у сфері зайнятості та
оволодіння знаннями та навичками щодо здійснення соціальної роботи у цій сфері.

В результаті вивчення курсу студент повинен володіти компетентностями:

загальні :
 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні
 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
фахові:

 Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та
соціального забезпечення;
 Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення,
розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.
 Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального
захисту і соціальних служб.
 Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання
міжкультурних проблем у професійній практиці.

Мета: ознайомити студентів з основними закономірностями процесу спілкування, соціально-психологічні характеристики спілкування та міжособистісних взаємовідносин, факторами успішної комунікації, основними законами соціальної перцепції, особливостями інтеракцій та з ефективними прийомами спілкування соціального працівника з різними категоріями клієнтів.

 

Завдання

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності» є:

сформувати у студентів систему знань основних категорій та понять спілкування; ознайомити із закономірностями формування потреби в спілкуванні в процесі онтогенезу; поняттям вербальної та невербальної комунікації; розгляд перцептивних механізмів та ефектів соціальної перцепції; аналіз причин виникнення труднощів у спілкуванні; сприяти вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–              базові поняття психології спілкування, її основні напрямки і методи;

–              основні механізми спілкування, що впливають на його ефективність;

–              особливості комунікативного процесу, вербальні і невербальні засоби спілкування;

–              бар’єри спілкування, різновиди і тактики взаємодії, правила правильного слухання і комунікації, ефекти міжособистісного взаєморозуміння.

 

вміти:

–              грамотно оперувати понятійно-категоріальним апаратом навчальної дисципліни;

–              застосовувати теоретичні знання у практично-прикладній діяльності;

–              визначати емоційний стан за вербальними і невербальними проявами;

–              володіти соціально-психологічними технологіями впливу на співрозмовника, оптимізації соціальних стосунків, налагодженні ефективної взаємодії;

–              вміти вести бесіду, полеміку, дискусію, співбесіду, круглий стіл, переговори, спрямовуючи їх на досягнення позитивного результату

Очікувані результати навчання:

Загальні компетентності:

–              здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

–              здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності;

–              здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

–              здатність до міжособистісної взаємодії.

 

Фахові компетентності:

–              здатність до організації та управління процесами в соціальному забезпеченні;

–              здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній діяльності.

 

Програмні результати навчання

–              використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності;

–              виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців.

Мета курсу полягає у формування систематизованих наукових знань про сутність, основні завдання, роль та місце асистента вчителя в інклюзивній освіті, застосування різноманітних навчальних стратегій, пов’язаних з конкретними особливостями учнів.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

– Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ:

–      Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

–      Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.

–  Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Метою є формування інноваційних підходів при моделюванні навчально-
виховного процесу за допомогою проектної технології.
Студенти мають володіти компетентностями: загальними (здатність
застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність планувати та управляти часом) та
спеціальними (здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів, здатність до
розробки та реалізації соціальних проектів і програм).

Мета - засвоєння студентами сутності й особливостей управління персоналом соціальних служб; основ теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування методів та прийомів формування кадрової стратегії, планування, розвитку оцінювання, мотивації і стмулювання персоналу, регулювання трудової діяльності та управління робочим часом працівників; налагодження соціального партнерства в організації; визначення ефективності управління персоналом у соціальних службах.

У результаты вивчення курсу студент повинен оволодіти фаховими компетентностями: здатність до розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб; здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.

 

Мета полягає у формуванні цілісного уявлення і теоретичних знань про сутність, зміст, структуру, функції та рівні соціального забезпечення, а також механізми здійснення соціального захисту населення.

Мета: ознайомити студентів з інноваційними моделями навчальння інклюзивних шкіл

 

Мета: забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовленості здобувачів вищої освіти до керівництва дитячими групами в дитячих оздоровчих таборах з набуттям ними професійно-педагогічного досвіду самостійної роботи педагога-організатора, вожатого чи вихователя.

Мета опанувати теоретичні знання та практичні методи і технології реабілітаційної роботи з дітьми з особливими потребами у позашкільній сфері.

Мета: формування у студентів певного рівня знань з правових та організаційних питань соціального забезпечення.

Мета: підготовка кваліфікованих фахівців за спеціальністю 231 Соціальна робота, поглиблення теоретичних та практичних знань соціальної роботи з молоддю, отримання досвіду застосування технологій і методів соціальної роботи з молоддю в громаді, систематизація нових знань з особливостей соціальної роботи з молоддю в сім’ї, школі з представниками молодіжних субкультур

Мета: засвоєння студентами основних теоретичних підходів та навичок використання методів і методик тренінгової роботи в цілях організації та проведення тренінгу гармонізації особистості та виконувати роль тренера групи тренінгу гармонізації особистості.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій:

1. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.

2. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

Мета: формування професійних компетенцій соціального робітника щодо використання диференційованого викладання та стандартизованого оцінювання в інклюзивному просторі.

Метою є підготовка студентів до роботи в корекційно-реабілітаційних установах.

Метою курсу є вивчення майбутніми соціальними працівниками основних аспектів діяльності молодіжних і дитячих організацій з людьми з інвалідністю.

Мета – підвищити рівень теоретичних знань і практичних навичок в галузі управління в соціальній сфері на різних рівнях влади, умінь приймати управлінські рішення з приводу об'єктів соціальної сфери, розкрити сучасні наукові уявлення про сутність менеджменту соціальної роботи, напрями та методи управління персоналом в соціальних службах.

Мета – засвоєння змісту основних понять, категорій та термінів, формування систематизованих наукових знань про сутність, основні завдання, механізми та принципи організації навчання дітей, які мають особливі потреби, в закладах освіти з інклюзивною формою навчання.

Метою викладання навчальної дисципліни «Психолого-педагогічний супровід дітей в умовах інклюзивної освіти» є формування систематизованих наукових знань про сутність, основні завдання, напрями психолого-педагогічного супроводу дітей, які мають особливі потреби, в дошкільних та загальноосвітніх закладах з інклюзивною формою навчання й особливості організації, нормативно-правове забезпечення, проблеми і перспективи проектування інклюзивного освітнього середовища для цих дітей.

Метою викладання навчальної дисципліни «Планування та інновації в соціальному розвитку» є формування систематизованих наукових знань про сутність, структуру, зміст та планування соціального розвитку особистості з використанням інноваційних підходів.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

– Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ:

–      Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

–      Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.

–  Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

 

Метою курсу є вивчення майбутніми соціальними педагогами основних аспектів діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій, їх ролі та значення у процесі соціалізації особистості, впливу на державну та регіональну молодіжну політику тощо.

Мета навчити майбутнього соціального працівника на основі чинного законодавства тлумачити правові акти, права та обов’язки громадянина через свою особисту діяльність у будь-якій сфері людського життя, розкрити дитині шлях до прийняття та визнання об’єктивної правосвідомості, розкрити її активну соціалізуючу роль для себе та впевнити у її впливі на суспільний прогрес, допомогти сформувати високу правову дієздатність та інтерес до удосконалення загального спілкування, визначити своє місце у правовому полі, а також розвинути право пізнання.

Метою вивчення курсу є у формування у студентів знань з теорії і практики організації роботи керівника менеджера, що необхідно спеціалісту для організації як своєї діяльності, так і діяльності підлеглого персоналу, досягнення постановлених цілей та вміння працювати в умовах дефіциту часу.Вивчення дисципліни передбачає знання курсів «Менеджмент соціальної роботи», «Соціальна психологія», «Соціологія».

Метою курсу є формування у студентів послідовної системи знань у сфері регулювання трудових відносин, засвоювати теоритичні положення науки трудового права, поглиблювати знання і засвоєння норм чинного трудового законодавства.

Мета:Формування ґрунтовних знань з теорії адміністративного права, вивчення адміністративного законодавства, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання у конкретній ситуації.

Мета: Формування знань про правове регулювання цивільних відносин та основних умінь по застосуванню цивільного законодавства.

Мета навчальної дисципліни формування у студентів певного рівня знань з правових та організаційних питань соціального забезпечення.

Мета навчальної дисципліни – надання знань про методи та інструментарій управління проектами; сприяти поліпшенню підготовки фахівців із соціальної роботи. Ститенти мають володіти компетентностями: загальними (здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність планувати та управляти часом)  та спеціальними (здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів, здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм).

Мета навчальної дисципліни полягає в оснащенні асистентів учителів загаль- ноосвітніх навчальних закладів знаннями про особливості роботи в інклюзивному навчальному середовищі та сприяння в набутті ними практичних умінь.

Метою курсу є ознайомити студентів з такими поняттями, як "дозвілля", "культурно - дозвіллєва діяльність"; охарактеризувати структуру та функції вільного часу; забезпечити студентів спеціальними знаннями теорії практики дозвілля, вміннями та навичками у сфері організації дозвіллєвої діяльності.

Мета навчальної дисципліни є ознайомити студентів з основними етапами становлення і розвитку різних форм благодійної діяльності та інших видів соціальної допомоги, захисту та підтримки населення України і за кордоном,  найважливішими напрямками вдосконалення і розповсюдження в сучасних умовах.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій: 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 2. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи. 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

Мета курсу «Методи прийняття управлінських рішень» – навчити студентів сучасним методам прийняття управлінських рішень з метою виявлення та використання резервів підвищення ефективної діяльності у соціальній сфері.

Мета навчальної дисципліни - підготовка студентів у контексті історичних подій до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з інформаційними технологіями, які можуть бути використані в їх подальшій роботі при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням; сприяти поліпшенню підготовки фахівців із соціальної роботи в умовах сучасного інформаційного суспільства

Метою курсу є сформувати у студентів професійні навички управління, що сприятимуть їх майбутній діяльності, ефективності прийняття рішень, налагодженні комунікацій, плануванні діяльності підприємства, пошуку мотиваційних стилів, вибору адекватного стилю керівництва тощо.

Метою курсу є ознайомить студентів з історією і сучасними тенденціями розвитку соціальної роботи та соціальної педагогіки, концептуально-організаційними моделями соціально-педагогічної роботи в Україні та за кордоном, зі специфікою соціально-педагогічної роботи з окремими категоріями клієнтів.

Метою курсу є оволодіння студентами змістом та методикою сценарно-режисерської роботи, широким спектром естетичних стилів та форм театралізованих дійств, складним комплексом знань, пов'язаних із специфікою драматургічного дійства, з вихованням творчого колективу.

Метою курсу сформувати у майбутніх соціальних педагогів знання особливостей особистості неповнолітнього правопорушника та специфіку їх вивчення, залежно від типу відхилень у поведінці.

Метою курсу є оволодіння системою знань з основ охорони праці та вироблення вміннь і навичок у сфері управління охороною праці; вивчити вплив травмуючих факторів на психічне та фізичне здоров’я працівника та надання необхідних знань для уникнення травмувальних ситуацій.

Метою курсу є  розкриття теоретичних основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні змісту провідних напрямів професійної соціально- педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп.

Метою курсу є навчити студентів аналізувати основні законодавчі акти із захисту прав дітей та молоді; розкривати зміст законів та підзаконних актів, що стосуються реалізації прав та інтересів молоді; характеризувати документи правового поля України, призначені захищати інтереси дітей.

Метою курсу є ознайомить студентів з історією і сучасними тенденціями розвитку соціальної роботи, концептуально-організаційними моделями роботи соціального працівника за кордоном, із специфікою соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів.

Метою є формування та прищеплення студентам здатності та компетентностей використовувати професійно профільовані знання щодо ефективного працевлаштування.

У результаті опанування курсу студенти мають володіти компетентностями:

здатністю до критичного мислення, аналізу та синтезу;

здатністю фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання;

здатністю до професійної рефлексії.

 Метою курсу є оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для організації соціальної роботи з населенням в умовах соціальної служби.

 

Метою вивчення курсуСоціальна робота в Україні” є:

 • оволодіння студентами знаннями про основні етапи становлення теорії та практики соціальної роботи в Україні, її об’єкт, суб’єкт, функції, принципи і напрямки; гарантії соціального захисту, визначені в Конституції України, нормативно-правове забезпечення соціальної роботи в країні; державні органи соціальної роботи, мережу соціальних служб та інституцій; недержавні об’єднання в соціальній сфері; волонтерських рух тощо;
 • формування у студентів умінь і навичок поглиблено та об’єктивно осмислювати соціальні проблеми різних категорій населення України; узагальнювати провідний досвід роботи соціальних служб і центрів, що працюють у різних областях країни, виконувати порівняльний аналіз їх діяльності;
 • удосконалення самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти компетентностями:

 • здатністю розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (інтегральна компетентність);
 • здатністю розробляти і управляти проектами.
 • здатністю професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.
 • здатністю приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за їх реалізацію;
 • здатністю діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • здатністю усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики.

Метою курсу є ознайомить студентів з історією і сучасними тенденціями розвитку соціальної роботи та соціальної педагогіки, концептуально-організаційними моделями соціально-педагогічної роботи в Україні та за кордоном, зі специфікою соціально-педагогічної роботи з окремими категоріями клієнтів.

Метою курсу є  формування у студентів операційно-організаційних основ соціально-педагогічної роботи, а також поповнення і систематизація знань студентів з технології і методики роботи соціального педагога за місцем проживання.

 

Метою курсу є ознайомить студентів з історією і сучасними тенденціями розвитку соціальної роботи та соціальної педагогіки, концептуально-організаційними моделями роботи соціального педагога за кордоном, із специфікою соціально-педагогічної роботи з окремими категоріями клієнтів.

Метою курсу є засвоєння студентами основних етапів зародження, становлення та еволюції соціального виховання від первісних часів до сьогодення; основних тенденцій і закономірностей розвитку соціального виховання і освіти у різні історичні епохи.

Метою курсу є засвоєння студентами основних технологій соціально-педагогічного передбачення; теоретико-методологічних основ соціально-педагогічного проектування; специфіки проектування як специфічного інструменту менеджменту соціальної роботи.

Метою курсу є формування у студентів знань і вмінь соціально-педагогічного консультування.

Метою курсу: ознайомити студентів з особливостями соціально-педагогічної роботи в різних типах закладів освіти.

Очікувані результати навчання:

Загальні компетентності:

–        знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

–        вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

 

Фахові компетентності:

–              знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного);

–              знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення;

–              здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній діяльності.

 

Програмні результати навчання

–              здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами;

–              ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід;

–              формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми;

–              демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Метою курсу сформувати у майбутніх соціальних педагогів знання особливостей особистості неповнолітнього правопорушника та специфіку їх вивчення, залежно від типу відхилень у поведінці.

Метою курсу є висвітлити проблеми та перспективи розвитку сучасної сім’ї, її функції та типи, особливості соціальної роботи з проблемними та молодими родинами, взаємодію соціального педагога, школи та сім’ї.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти компетентностями:

 загальні : Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя; здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях; здатність планувати та управляти часом; здатність вчитися і
оволодівати сучасними знаннями.
фахові: Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та
основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного,
економічного, медичного); здатність до аналізу соціально-психологічних явищ,
процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної
групи і громади; здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із
врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей; здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.

Метою курсу є оволодіння системою знань з основ охорони праці та вироблення вміннь і навичок у сфері управління охороною праці;  вивчити вплив травмуючих факторів на психічне та фізичне здоров’я працівника та надання необхідних знань для уникнення травмувальних ситуацій.

Метою курсу є оволодіння студентами змістом та методикою сценарно-режисерської роботи, широким спектром естетичних стилів та форм театралізованих дійств, складним комплексом знань, пов'язаних із специфікою драматургічного дійства, з вихованням творчого колективу.

Мета: навчити майбутнього соціального працівника на основі чинного законодавства тлумачити правові акти, права та обов’язки громадянина через свою особисту діяльність у будь-якій сфері людського життя.

У результаті вивчення дисципліни студенти повиненні оволодіти компетентностями:

1) знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення;

2) здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів;

3) здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

 

Метою курсу є вивчення майбутніми соціальними педагогами основних аспектів діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій, їх ролі та значення у процесі соціалізації особистості, впливу на державну та регіональну молодіжну політику тощо.

Метою курсу є сформувати системні знання як по дисципліні в цілому, так і по кожній темі зокрема; розвинути навички індивідуальної і групової (командної) роботи при засвоєнні учбового матеріалу.

Метою курсу є оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для організації соціальної роботи з населенням в умовах соціальної служби.

Метою курсу є формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

Загальні компетентності

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові) компетентності:

- здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері;

- здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави;

- здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній діяльності;

Метою курсу є засвоєння студентами основних засад надання соціальних послуг, видів соціальних послуг та форм їх надання; організації діяльності з надання соціальних послуг; різновидів закладів, які займаються наданням соціальних послуг.

Метою курсу є  систематизований огляд про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, показати характерні риси і особливості життєвого циклу сім’ї, об’єктивні і суб’єктивні умови її розвитку, роль сім’ї в соціалізації індивіда.

Метою курсу є ознайомити студентів з професійною діяльністю соціальних інституцій, державних і недержавних організацій, груп і окремих індивідів із надання допомоги особі чи групі людей у здійсненні успішної соціалізації.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен здобути такі компетентності:  знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного); здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів; знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення; здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.