Метою навчальної дисципліни є підготовка майбутніх вчителів початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності, глибокого розуміння та інтенсивного впровадження педагогічних технологій в освітній процес Нової української школи.

Метою курсу є висвітлення теоретико-методологічних основ практичної психології; розкриття основних положень психологічної служби в системі освіти; розвиток умінь у студентів прогнозування; підготовку до практичної реалізації завдань психологічної служби у сучасних умовах дошкільної освіти.

Мета: виявлення, запобігання та обмеження асоціальних явищ, причин дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб, забезпечення умов для формування соціально-позитивної спрямованості особистості, а також зміна й вдосконалення особистих якостей правопорушників та створення умов для розвитку потенційних можливостей таких осіб, активне залучення їх до участі в суспільному житті.

Метою курсу є засвоєння студентами знань та ключових понять з соціальної психології, усвідомлення ними сутності окремих соціально-психологічних феноменів та явищ, закономірностей поведінки та спілкування людини в соціумі; поглиблене розуміння психологічних характеристик різних соціальних спільностей, способів та механізмів соціально-психологічного впливу соціуму на людину.

Мета: сформувати у студентів систему знань про закономірності філо- та онтогенетичного розвитку психічного відображення, спільне та відмінне психічних функцій тварин та людей, наукове розуміння загального процесу становлення та розвитку психіки, з’ясувати проблеми біологічного і соціального в поведінці, ролі біологічних детермінант у психіці.

Мета курсу: здiйснення теоретичної та практичної пiдготовки студентів у набуттi вмiнь i навичок для самостiйної i органiзацiйної роботи з фiзичного виховання з учнями початкових класів.

Метою курсу є запровадження навчального курсу з етнопсихології є розширення знань майбутніх фахівців дошкільної освіти з питань національно-психологічних властивостей людини, виділення універсальних та культурно-специфічних особливостей розвитку особистості і міжгрупових відносин в етносі, розкриття соціально-психологічних механізмів творення і розвитку етносу і нації.

Мета курсу: опанування студентами інтегруючої дисципліни, що дозволяє відслідкувати процес входження особистості в дошкільному дитинстві в конкретне середовище, що оточує дитину безпосередньо (природне, предметне, соціальне).

Мета курсу: здiйснення теоретичної та практичної пiдготовки студентів у набуттi вмiнь i навичок для самостiйної i органiзацiйної роботи з фiзичного виховання з учнями початкових класів.

Метою викладання навчальної дисципліни «адаптивне фізичне виховання» є формування необхідних знань, умінь й навичок з фізичного виховання в осіб з психофізичними порушеннями.

Мета навчального курсу “Спеціальна психологія” спрямована на засвоєння студентами наукових знань про теоретичні моделі і систему практичної допомоги дітям з атипією розвитку.

  Метою курсу методики навчання математики є формування методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи у галузі навчання математики молодших школярів. Вивчення цього курсу повинно закласти основу для свідомого, творчого підходу майбутніх вчителів до вирішення навчально-виховних завдань, що виникають на практиці, забезпечити достатню теоретичну і практичну їх підготовку. 

Мета курсу формування комунікативної компетентності молодшого школяра, яка проявляється у здатності успішно користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності, зокрема письма, у процесі спілкування, пізнання, вирішення життєво важливих завдань.

Мета: опанування майбутніми учителями знань шкільних програм і підручників з української мови, розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів з мови, оволодіння методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису.

Мета  курсу  «Психологія конфлікту» − засвоєння базових знань з актуальних питань конфліктів та побудови продуктивних людських взаємовідносин, формування навичок розв'язання конфліктів як професійно-психологічних завдань.

Метою курсу є узагальнення теоретичних знань, практичних умінь і навичок студентів щодо організації виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

Мета: ознайомити студентів із основними положеннями диференціальної психології як галузі психологічної науки, показати можливості використання диференціально-психологічних знань у психологічній практиці, формувати уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психології, розвивати професійне мислення та сприяти професійному зростанню.

Метою курсу є поглиблення і розширення професійної підготовки спеціалістів у галузі дошкільної та початкової освіти, становлення творчої індивідуальності педагога, що розвивається і формується в умовах альтернативної освіти, змісту і технології нгавчання та виховання; підготовка майбутніх педагогів до інноваційної діяльності.

Метою курсу є розкриття перед студентами особливої ролі дошкільного дитинства як сенситивного періоду опанування дитиною іноземною мовою.

Мета курсу: опанування  студентами інтегруючої дисципліни, що дозволяє відслідкувати процес входження особистості в дошкільному дитинстві в конкретне середовище, що оточує дитину безпосередньо (природне, предметне, соціальне).

Метою курсу є забезпечення основної теоретичної і практичної педагогічної підготовки до виконання кваліфікаційних обов’язків вихователя закладу дошкільної освіти та відповідних спеціалізацій.

Мета: сформувати у студентів систему знань про закономірності філо- та онтогенетичного розвитку психічного відображення, спільне та відмінне психічних функцій тварин та людей, наукове розуміння загального процесу становлення та розвитку психіки, з’ясувати проблеми біологічного і соціального в поведінці, ролі біологічних детермінант у психіці.

Метою курсу є професійна підготовка студентів до організації роботи з дітьми дошкільного віку з розвитку елементарних математичних уявлень з вадами мови.

Метою курсу є опанування студентами теоретичних засад практичної психології, оволодіння психологічними технологіями, практичними навичками, що формуються у практичній діяльності в освітніх закладах.

Метою курсу є висвітлення теоретико-методологічних основ практичної психології; розкриття основних положень психологічної служби в системі освіти; розвиток умінь у студентів прогнозування; підготовку до практичної реалізації завдань психологічної служби у сучасних умовах дошкільної освіти.

Метою курсу є засвоєння студентами знань та ключових понять з соціальної психології, усвідомлення ними сутності окремих соціально-психологічних феноменів та явищ, закономірностей поведінки та спілкування людини в соціумі; поглиблене розуміння психологічних характеристик різних соціальних спільностей, способів та механізмів соціально-психологічного впливу соціуму на людину.

Тема 2. Історія формування і розвитку соціально-психологічних ідей.docxТема 2. Історія формування і розвитку соціально-психологічних ідей.docx