Метою викладання навчальної дисципліни «Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі» є формування фахових компетентностей, якими повинен оволодіти студент:    здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принципів, змісту, методів психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, навчально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної освіти та закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням;   здатність застосовувати сучасні педагогічні технології з урахуванням порушень психофізичного розвитку, індивідуальних та вікових особливостей дітей з особливими освітніми потребами; вміння здійснювати планування корекційно-педагогічного процесу та визначати умови його практичної реалізації в закладах спеціальної освіти та дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням;   здатність організовувати інклюзивне освітнє середовище та навчально-виховний процес з урахуванням індивідуальних психофізичних відмінностей дітей; готовність використовувати можливості освітнього середовища та застосовувати сучасні методики і технології, у тому числі й інформаційні, для забезпечення якості інклюзивного навчально-виховного процесу.

Метою курсу є  удосконалення вузівської підготовки студентів, засвоєння знань з теорії фізичної реабілітації, основних прийомів масажу та логопедичної гімнастики, умов правильної організації та проведення масажу в логопедичній роботі, принципів підбору основних засобів реабілітації при різних видах мовленнєвих порушень.

Метою курсу є  удосконалення вузівської підготовки студентів, засвоєння знань з теорії фізичної реабілітації, основних прийомів масажу та логопедичної гімнастики, умов правильної організації та проведення масажу в логопедичній роботі, принципів підбору основних засобів реабілітації при різних видах мовленнєвих порушень.

Метою курсу є  удосконалення вузівської підготовки студентів, засвоєння знань з теорії фізичної реабілітації, основних прийомів масажу та логопедичної гімнастики, умов правильної організації та проведення масажу в логопедичній роботі, принципів підбору основних засобів реабілітації при різних видах мовленнєвих порушень.

Під час вивчення курсу "Лікувальна фізкультура і масаж" викладач має ознайомити студентів з основними формами і засобами лікувальної фізичної культури та масажу як основного методу фізичної реабілітації, сформувати систему знань про вплив фізичних навантажень та масажу на організм, правила дозування та контролю фізичних навантажень, відпрацювати навики розробки комплексів лікувальної гімнастики та масажу при різних захворюваннях, контролю за станом людини при виконанні фізичних вправ.

Метою курсу є  сформувати у студентів поняття про методологічні засади 
навчання, виховання і розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку, 
корекційну спрямованість навчально-виховного процесу, організаційні аспекти 
психокорекційних технологій.

Мета навчальної дисципліни сформувати поняття про особливості теорії і практики спеціальної (особливої) освіти людей з відхиленнями у фізичному і інтелектуальному розвитку, для яких освіта у звичайних педагогічних умовах, при допомозі загальнопедагогічних методів і засобів, утруднена або не можлива та забезпечити необхідну теоретичну і елементи практичної підготовки майбутніх спеціалістів з питань, пов’язаних із розумінням особливостей аномального розвитку, комплексного вивчення дітей різних категорій і системного підходу в організації корекційно-педагогічної допомоги. Даний курс розрахований на чотири семестри.

Метою викладання навчальної дисципліни: «Логопедія»  є підготовка спеціалістів, призначенням яких є навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку (ПФР) і надання логопедичної допомоги дітям та дорослим з вадами мовлення

Метою курсу є формування готовності майбутніх педагогів до організації спеціальної та інклюзивної освіти.

Метою курсу є формування готовності майбутніх фахівців дошкільної, спеціальної та загальної середньої освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти.

Метою курсу є оволодіння  студентами – майбутніми  дефектологами-логопедами знаннями про умови ефективного впливу на   розвиток пізнавальної діяльності дітей з неповноцінним психофізичним розвитком  у процесі їх навчання та виховання.

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі» є ознайомлення студентів з особливостями роботи асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі.

Метою викладання навчальної дисципліни "Логопсихологія» є ознайомлення студентів з закономірностями психічного розвитку нормальної дитини і дитини, яка має патологію; систематикою порушень мовленнєвого розвитку з урахуванням сучасних класифікацій мовленнєвих розладів та психокорекційної допомоги дітям з різними формами мовленнєвих порушень

 

 

Аномалії психічного розвитку вивчає зміни в структурі процесів,які

називаються розвитком. Це перш за все характеризується якісними змінами появою новоутворень, нових механізмів, процесів, структур, в ході якого відбуваються прогресивні і регресивні інттелектуальні, особистісні,поведінкові, діяльнісні зміни в самій людині.

Курс спецметодики образотворчого мистецтва містить в собі  корекційний блок учбових предметів і складає значний по об’єму теоретичний курс який забезпечує професійну підготовку  вчителів дефектологів.

 «Сімейне виховання дітей із психофізичними порушеннями» займає одне з чільних місць в ряді дисциплін, вивчення яких обов’язково необхідне для майбутніх фахівців-дефектологів-логопедів, викладання навчальної дисципліни є полягають у оволодінні знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи з сім’єю, яка виховує дитину з інтелектуальним порушенням, а також у формуванні моральної позиції фахівця щодо такої сім'ї. Даний курс розрахований на один семестр.

Мета: підготовка студентів з теоретичних та практичних питань комплексної реабілітації в обсязі, необхідному для виховання та навчання дітей в спеціалізованих дитячих закладах та закладах загального розвитку дитини. Завдання: формування вмінь для створення освітніх реабілітаційних програм з цілеспрямованої виховної і корекційно-соціальної допомоги та забезпечення можливості диференційованого навчання.

Мета курсу - викладання навчальної дисципліни є полягають у оволодінні знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи з сім’єю, яка виховує дитину з інтелектуальним порушенням, а також у формуванні моральної позиції фахівця щодо такої сім'ї.

Мета курсу полягає у формуванні в студентів знань, умінь і навичок виховної роботи з дітьми звадами мовлення, а також у забезпеченні їхнього особистісного розвитку як майбутніх вихователів, суб'єктів виховної діяльності.

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними чинниками, які несприятливо впливають на психічне і фізичне здоров'я людини, та основними принципами і завданнями сучасної гігієни, а також формування практичних умінь і навичок та компетентностей корекційного педагога для роботи у спеціалізованих дитячих закладах.

Метою курсу є формування у студентів знань, умінь і навичок, які б забезпечили ефективну організацію логопедичної роботи з дітьми з вадами мовлення засобами гри. 

Метою курсу є поглибити професійні знання студентів про діяльність сімейного педагога, формувати уміння аналізувати та оцінювати виховний потенціал сім’ї, формувати вміння розробляти власні технології індивідуального виховання на основі знань про психолого-педагогічні особливості дітей-дошкільників різних вікових періодів.

Метою курсу є підготувати та навчити студентів основам арт-терапії, а саме навчити їх вмінню проводити арт-терапевтичні тренінги, аналізувати та інтерпретувати арт-терапевтичний матеріал, отриманий під час індивідуальної та групової терапії.

Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти професійних компетентностей щодо надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Метою курсу є підготовка студентів, що будуть працювати з дітьми і підлітками, які мають відхилення в розвитку, до розуміння закономірностей функціонування слухової, зорової і мовленнєвої систем, механізмів їх порушення прирізній локалізації патологічного процесу, а також в залежності від етіології та патогенезу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є логопедична робота при подоланні системних порушнь мовлення 

Метою курсу є підготовка педагогів-дефектологів до розуміння закономірностей функціонування  нервової системи дитини,  механізмів її порушення при різній локалізації патологічного процесу, а також в залежності від етіології та патогенезу.

Метою курсу є оволодіння  студентами – майбутніми  дефектологами-логопедами знаннями про умови ефективного впливу на   розвиток пізнавальної діяльності дітей з неповноцінним психофізичним розвитком  у процесі їх навчання та виховання.

Метою курсу є  удосконалення вузівської підготовки студентів, засвоєння знань з теорії фізичної реабілітації, основних прийомів масажу та логопедичної гімнастики, умов правильної організації та проведення масажу в логопедичній роботі, принципів підбору основних засобів реабілітації при різних видах мовленнєвих порушень.

Метою курсу є  сформувати у студентів поняття про методологічні засади
навчання, виховання і розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку,
корекційну спрямованість навчально-виховного процесу, організаційні аспекти
психокорекційних технологій.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами знань про психологічний тренінг, а також особливості застосування для осіб з ТМП. Отримання досвіду психологічного тренінгу, впливати на психіку іншої особистості, враховуючи її особливості мовленнєвого порушення. 

Метою курсу є ознайомлення студентів з природою творчості, здібностей до неї та способів творчого розвитку особистості.

Метою курсу є формування спеціальних методів, методичних прийомів та методики організації і проведення занять з дітьми, які мають вади розвитку.

Метою курсу є  послідовно організувати роботу студентів над засвоєнням методики формування математич­них знань у розумово відсталих учнів, розкрити основні форми орга­нізації роботи на уроках математики у спеціальній школі, пояснити особливості проведення позакласних математичних заходів та ефек­тивної самопідготовки.

Метою курсу є забезпечення належного оволодіння основами спеціальних методичних знань і вмінь, необхідних для активної виробничо-професійної та суспільної діяльності майбутніх логопедів.

Головною метою валеологічної освіти дітей є формування у них валеологічною свідомості та мотивацій оздоровчої поведінки, що забезпечать формування повноцінної особистості та її безпечну життєдіяльність.

Метою курсу є засвоєння студентами основ професійної діяльності педагога в галузі фізичного виховання дошкільників; оволодіння майбутніми педагогами системою знань у галузі теорії та педагогічними технологіями супроводження процесу фізичного виховання, практичними вміннями та навичками з організації та проведення різних форм роботи з фізичної культури.

Метою курсу є формування у студентів умінь до виконання тих завдань, які потребують патопсихологічної кваліфікації. Знати вплив всіх видів патології на психічні процеси, стани та властивості людини.

Метою навчальної дисципліни «Корекційна психопедагогіка» є формування науково-теоретичної бази та професійно необхідних вмінь і навичок у майбутніх вчителів-дефектологів до роботи з дітьми із інтелектуальними порушеннями у закладах спеціальної освіти.

Під час вивчення курсу "Лікувальна фізкультура і масаж" викладач має ознайомити студентів з основними формами і засобами лікувальної фізичної культури та масажу як основного методу фізичної реабілітації, сформувати систему знань про вплив фізичних навантажень та масажу на організм, правила дозування та контролю фізичних навантажень, відпрацювати навики розробки комплексів лікувальної гімнастики та масажу при різних захворюваннях, контролю за станом людини при виконанні фізичних вправ.

Мета: підготовка студентів до формування комунікативної діяльності у дітей-логопатів дошкільного віку; глибокого розуміння логодидактичних і психофізіологічних основ навчання рідної мови і мовлення; формування професійно значущих умінь та якостей вихователя-логопата та озброєння студентів ефективними методами і прийомами роботи з дітьми логопатами та дітьми з тяжкими порушеннями мовлення.