Метою курсу є набуття психологічної компетентності щодо забезпечення  дошкільної освіти на засадах гуманізації та демократизації з використанням психологічних резервів, закладених в особистості менеджера та управлінських функціях, які він виконує.

Метою курсу є забезпечення професійної компетентності майбутніх  психологів у сфері психокорекційної діяльності. Ознайомлення з методами, видами та формами психокорекційної роботи, особливостями корекційної роботи психолога в освітніх закладах з дітьми дошкільного та шкільного віку.

Метою викладання навчальної дисципліни є: розкриття наукових концепцій, дидактико-методичних понять, методів та технологій сучасного уроку природознавства; надання допомоги студентам у процесі оволодіння професійною компетентністю, формування особистості майбутнього учителя, який зорієнтований не на передачу знань, а на особистісний розвиток дитини і потреби сучасної школи.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в педіатрії»  є формування фахових компетентностей: знання про фізичну реабілітацію в педіатрії, ознаки захворювань різних органів та систем дитячого організму, клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації в педіатрії, форми, рухові режими лікувальної гімнастики при захворюваннях у дітей, особливості застосування фізіотерапії, озокерито-, бальнеотерапії, кліматотерапії, з лікувальною та профілактичною метою.

Метою курсу є систематизація і поглиблення знань студентів на основі ознайомлення їх з різноманітними науковими підходами до явищ педагогічної творчості.

Мета курсу спрямована на те, щоб студенти отримали загальні уявлення про закономірності та динаміку психічного розвитку і формування особистості, виробили уміння щодо вивчення діагностики та проектування різних аспектів психічного розвитку дитини, ознайомились з методами психологічних досліджень, навчились визначати психологічні умови оптимізації виховання і навчання дітей, систематизувати знання про специфіку та структуру педагогічної діяльності, її творчий характер.

        Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики спеціальної освіти» є ознайомлення студентів з підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку.

Мета курсу –формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної діяльності в оздоровчо-рекреаційній сфері. Розкрити значення багатофункціональної діяльності фахівця оздоровчо-рекреаційної діяльності.

-                    

Мета курсу— теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів початкових класів щодо методики ознайомлення учнів з природою, формування професійної компетенції в галузі екологічного виховання.

Мета курсу - формування знань у студентів  про традиційні та  інтерактивні форми роботи, методи, засоби взаємодії педагогів дошкільних закладів з родинами дошкільників та вміння їх застосовувати на практиці.

Метою курсу є формування фахових компетентностей, якими повинен володіти студент: здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу принцепів, змісту методів психолого-педагогічної, корекційно-роздаткової, навчально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та з тяжкими порушеннями мовлення в закладах спеціальної освіти та закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням. 

Метою курсу є формувати уміння реалізовувати методи наукового пізнання. Знайомити студентів з логікою дослідного процесу, умінням аналізувати й передбачати його подальший розвиток. Вчити вмінню визначити мету, завдання своєї діяльності, пріоритетні шляхи удосконалення організації різноманітних педагогічних процесів. Залучати студентів до наукової творчості. 

Метою курсу є розвиток у студентів професійного інтересу до питань та проблем виховання дитини дошкільного віку в сім’ї, усвідомлення важливості та необхідності для формування особистості дитини повноцінної родини, яку об'єднує почуття любові та довіри.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в педіатрії»  є формування фахових компетентностей: знання про фізичну реабілітацію в педіатрії, ознаки захворювань різних органів та систем дитячого організму, клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації в педіатрії, форми, рухові режими лікувальної гімнастики при захворюваннях у дітей, особливості застосування фізіотерапії, озокерито-, бальнеотерапії, кліматотерапії, з лікувальною та профілактичною метою.

Метою курсу є ознайомлення студентів з розвитком теорії   та  практики мовної освіти українців у діаспорі, методикою навчання української мови в умовах білінгвізму у системі дошкільної, шкільної та  вищої освіти України.