Мета – сформувати у студентів сучасне творче мислення на основі знань методики своєчасної профілактики здоров’я вокаліста та удосконалення культури виконавської техніки реалізації художнього образу.

Завдання – сформувати у студентів компетентності визначати методи удосконалення виконавської культури та профілактики професійних захворювань вокаліста в модусі застосування в повсякденній співочій та музично-педагогічній практиці.

Мета курсу – розвиток вокальної культури майбутніх учителів музики, їх художньо-естетичне виховання засобами вокального мистецтва.

Мета: сприяти оволодінню студентами теоретичних основ гармонії, розвитку практичних навичок гармонізації мелодії і створення різного виду музичних побудов, удосконаленню навичок одночасного відчуття вертикалі та горизонталі, відчуття тонально-гармонічного плану музичного твору та розуміння його окремих елементів; ознайомити студентів із закономірностями розвитку поліфонії в історичному аспекті, дати уявлення про основні закономірності поліфонічного багатоголосся як одного з формоутворюючих та виразних засобів музики.

Завдання дисципліни полягає в оволодінні студентами компетентностями: здатність складати музичні побудови в обсязі, необхідному для професійної діяльності; здатність створювати поліфонічну музику; здатність застосовувати знання з основ голосоведення; здатність використовувати знання з основ контрапункту строгого письма; здатність здійснювати поліфонічний аналіз прикладів строгого та вільного письма; здатність аналізувати фугу та її різновиди; здатність створювати елементарні мелодії різних стилів, теми фуг, відповіді та варіації на народну тему; здатність застосовувати категоріально-понятійний апарат з курсу.

Очікувані результати навчання: володіє навичками гармонізації мелодії; вміє ілюструвати на фортепіано окремі акорди, гармонічні послідовності, діатонічні та модулюючі секвенції; аналізує та відчуває тонально-гармонічну структуру музичного твору; знає теоретичний та практичний матеріал з гармонії та основ поліфонії; розуміє закономірності гармонії на зразках української та зарубіжної музичної культури минулого і сьогодення; знає історію поліфонії, теорію поліфонічного багатоголосся; знає специфіку поліфонічної фактури і структуру поліфонічних творів.

Питання до екзамену

Мета: привити любов до диригентської діяльності та хорового співу, навчити засвоювати хорові партитури, інтерпретації музичних образів і передавати свій задум різними засобами диригентської виразності (словом, співом, жестом і т. д.).

Мета: сприяти оволодінню студентами теоретичних основ гармонії, розвитку практичних навичок гармонізації мелодії і складання різного роду музичних побудов, удосконаленню  навичок одночасного відчуття вертикалі та горизонталі, відчуття тонально-гармонічного плану музичного твору та розуміння його окремих елементів

Мета:освоєння необхідних відомостей з історії поліфонії, теорії поліфонічного багатоголосся і набуття техніки створювання поліфонічної музики 

Мета: дати студентам уявлення про епоху, відтворення її особливостей у творчості композиторів, які мають найбільше значення та являють собою явище в музичній культурі епохи.

Мета: формування у студентів ґрунтовних знань про функціонування і розвиток української музичної культури протягом віків; виховання розуміння історичних процесів розвитку української музики.

Мета: підготовка учнів до оволодіння виконанням творів народно-пісенного репертуару, естетичне виховання студентів засобами вокального мистецтва; розвиток вокальних, художньо-творчих та виконавських здібностей; розвиток активного вокального слуху, виховання уявлення про акустично та художньо повноцінне звучання співацького голосу.

Метою курсу є розвиток вокальних даних студента у сукупності з артистизмом, художніми та індивідуальними особливостями, підготовка професійно орієнтованого естрадного виконавця, педагога естрадного співу.

Мета: сприяти оволодінню студентами теоретичних основ гармонії, розвитку практичних навичок гармонізації мелодії і складання різного роду музичних побудов, удосконаленню  навичок одночасного відчуття вертикалі та горизонталі, відчуття тонально-гармонічного плану музичного твору та розуміння його окремих елементів; ознайомити студентів із закономірностями розвитку поліфонії в історичному аспекті, дати уявлення про основні закономірності поліфонічного багатоголосся як одного з формоутворюючих та виразних засобів музики.

Завдання дисципліни полягає в оволодінні студентами компетентностями: здатність складати музичні побудови в обсязі, необхідному для професійної діяльності; здатність створювати поліфонічну музику; здатність застосовувати знання з основ голосоведення; здатність використовувати знання з основ контрапункту строгого письма; здатність здійснювати поліфонічний аналіз прикладів строгого та вільного письма; здатність аналізувати фугу та її різновиди; здатність створювати елементарні мелодії різних стилів, теми фуг, відповіді та варіації на народну тему; здатність застосовувати категоріально-понятійний апарат з курсу.

Очікувані результати навчання: володіє навичками гармонізації мелодії; вміє ілюструвати на фортепіано окремі акорди, гармонічні послідовності, діатонічні та модулюючі секвенції; аналізує та відчуває тонально-гармонічну структуру музичного твору; знає теоретичний та практичний матеріал з гармонії та основ поліфонії; розуміє закономірності гармонії на зразках української та зарубіжної музичної культури минулого і сьогодення; знає історію поліфонії, теорію поліфонічного багатоголосся; знає специфіку поліфонічної фактури і структуру поліфонічних творів.